The Sounds of Earth Record Cover. 4 september, 1977. NASA. Inga kända copyrightrestriktioner.

Oktober 2015

Rapporten är färdig och finns att hämta här.

Februari 2015: Lägesrapport

Den audiovisuella arbetsgruppens (se nedan) övergripande syfte är att försöka minska risken att värdefull kulturarvsinformation i form av ljud och rörlig bild går förlorad, bidra till effektivt resursutnyttjande inom det statliga kulturarvsområdet och öka tillgängligheten till audiovisuella samlingar.

Gruppen har under det gångna året träffats sju gånger och stegvis diskuterat igenom följande teman:

 • Överföring av analoga audiovisuella samlingar till digitalt format
 • Digital lagring/långsiktigt digitalt bevarande
 • Metadata: beskrivande och teknisk
 • Tillgängliggörande: upphovsrätt och tjänster

Enighet råder i gruppen om att högsta prioritet måste vara att rädda viktiga delar av de analoga samlingarna innan de bryts ned, eller av andra tekniska skäl inte längre kan spelas upp eller överföras till digital form. Detta kräver samordning och eventuellt fysisk koncentration av resurser till vissa utpekade digitaliserings- och bevarandenoder, helt i enlighet med Digisams ”Vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv”.

För att undersöka förutsättningarna för en sådan struktur har gruppen begärt, och den 17 december 2014 fått, förlängt uppdrag av Digisams styrgrupp. Våren 2015 kommer att ägnas åt en fördjupad inventering av prioriterade material, tekniska bärare, utrustning och expertis för digital produktion (överföring till digitala format) på berörda myndigheter. Gruppen kommer att skissera pilottester av föreslagna noder, och kan samtidigt fungera som expertreferens för parallella arbetsprocesser inom Digisam (digital produktion, infrastruktur).Arbetsgrupp för audiovisuellt material

Digisam har under våren inrättat en arbetsgrupp för ökad tillgänglighet till audiovisuellt kulturarvsmaterial.

Nedan några punkter som utmärker audiovisuella samlingar:

 • Publikt och kontextuellt rikt
 • Mycket material hotar att förstöras av ålder
 • Det rör sig sammantaget om stora volymer
 • Få institutioner har kompetens kring audiovisuell teknik (analog liksom digital)
 • Det innehåller många typer av bärare och kräver därmed en omfattande teknisk utrustning (innefattande äldre teknik för uppspelning)
 • Det är resurskrävande att digitalisera och att lagra

Arbetsgruppens uppgift och syfte

Det övergripande syftet med gruppens arbete är att minska risken att värdefull kulturarvsinformation i form av ljud och rörlig bild går förlorad, att bidra till ett effektivt resursutnyttjande inom det statliga kulturarvsområdet och att öka tillgängligheten till audiovisuella samlingar samt att minska risken för dubbelarbete.

Arbetets upplägg

Arbetsgruppen har valt att arbeta utifrån temamöten. Dessa är:

 • Bevarande av fysiska samlingar
 • Överföring från analog form till digital form – teknik och kompetens
 • Digital lagring/långsiktigt digitalt bevarande.
 • Metadata/beskrivande och teknisk
 • Tillgängliggörande – upphovsrätt och tjänster

Tidsplan

Gruppen ska lämna en slutrapport december 2014 (kan vid behov förlängas något). Under arbetets gång är Rolf Källman, chef för Digisam, mottagare och ansvarar i sin tur för informationen till Digisams styrgrupp.

Deltagare

Inom det statliga kulturarvsområdet är Kungliga biblioteket den myndighet som innehar bredast kompetens inom det audiovisuella området. Utifrån detta leder Kungliga biblioteket arbetsgruppen i samverkan med företrädare för Digisam. Kungliga biblioteket har också tillsatt en intern teknisk referensgrupp med kompetens kring bevarande och tillgängliggörande av ljud och rörlig bild.

I övrigt har utgångspunkten vid bemanningen av arbetsgruppen varit att centrala aktörer ska finnas representerade liksom att arbetsgruppen ska spegla de skilda behov och skilda förutsättningar som råder inom olika delar av kulturarvsområdet. De institutioner som ingår i arbetsgruppen representerar ett brett arkivmaterial. Exempel från arkiven är dialektinspelningar, fältinspelningar av musik, hembygds- och företagsfilm, ljud- och bildupptagningar runt folkrörelsernas och fackförbundens framväxt liksom kommersiellt utgivet material, public service och audiovisuell konst.

Arbetsgrupp

Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
Johanna Berg, Digisam

Jan-Erik Billinger, Svenska filminstitutet
Anders Gidlöf, Centrum för näringslivshistoria
Eva-Lis Green, Sveriges television
David Jansson, Musikverket
Anna-Karin Larsson, Stiftelsen Filmform
Maria Ljungkvist, Nationalmuseum
Jim Löfgren, Tjänstemännens och Akademikernas Arkiv
Carl-Niclas Odenbring, Institutet för språk och folkminnen
Magdalena Salomonsson, Riksarkivet
Richard Stones, Myndigheten för tillgängliga medier

Teknisk referensgrupp (Samtliga anställda vid Kungliga biblioteket)

Kaisa Unander
Karolin Engdahl
Tomas Ehrnborg
Ingela Utterström
Mikael Johansson
Stig-Lennart Molneryd
Jan Reinander
Mikael Uveskog
Tomas Gertz
Helena Modin

För mer information kontakta

Göran Konstenius
Kungliga biblioteket
Tel 010 709 32 00
goran.konstenius@kb.se