Årskrönika 2013

b2ap3_thumbnail_kthmeet.jpg

Vad lade Digisam krutet på under 2013? Härmed vår årsredovisning i kortversion:

Myndigheter och institutioner tar fram planer för digitalisering
23 myndigheter och institutioner har i uppdrag att ta fram planer för sin digitaliseringsverksamhet. Under året ledde Digisam en arbetsgrupp som tog fram ett underlag som fungerar som stöd för arbetet med planerna. Ett nätverk bildades också med representanter för alla 23 myndigheter och organisationer. Nätverket har träffats två gånger för gemensam problemlösning och breddade kontakter. Läs mer här…

En framtida infrastruktur
Digisam utvecklar ett förslag på hur en framtida infrastruktur för det digitala kulturarvet kan se ut. Under året hölls flera workshops med representanter för myndigheter som har nyckelroller vad gäller försörjning av digital kulturarvsinformation. En modell som tas fram i samarbete med KTH beskriver vad som behövs i framtiden i form av standarder, funktionalitet och stödsystem. Läs mer här…

b2ap3_thumbnail_kthmeet.jpg

Infrastruktur för kulturarvsinsformation. Digisam, Riksarkivet och
KTH på möte i Tilburg med nederländska kollegor

Digitalt bevarande
Bevarandet av kulturarvsinstitutionernas digitala information är en nyckelfråga. Digisam har i uppdrag att ta fram förslag på hur ett samordnat och kostnadseffektivt långtidsbevarande kan bli verklighet. Som ett första steg i arbetet startades en förstudie med deltagare från sju av Digisams medverkande myndigheter och institutioner. Intervjuer har förts med deltagarna för att ta reda på hur läget ser ut idag. Läs mer här…

Upphovsrätt: Rekommendationer och avtalslicenser
Frågor kring upphovsrätt dyker ofta upp i samband med digitalt bevarande och tillgängliggörande. Digisam har under året inlett ett samrådsarbete kring upphovsrättsliga frågor. Två arbetsgrupper har bildats, en partssammansatt med representanter från kulturarvsinstitutioner och bildorganisationerna samt en referensgrupp med experter på bildfrågor vid institutionerna. Arbetet ska resultera i rekommendationer kring upphovsrätt som kan fungera som praktisk vägledning vid kulturarvsinstitutionerna, samt villkor i ett förslag till ett avtalslicensbaserat ramavtal som kan användas av institutionerna. Läs mer här…

Auktoriteter, semantisk webb och öppen data
Projektet DISKA (Digitala Semantiska Kulturarvsauktoriteter) har under året med finansiering från Vinnova drivits i samarbete med KTH. Inom projektet har dataset, listor och förteckningar av referenskaraktär på kulturarvsmyndigheter inventerats och bearbetats. Ett urval av listorna har omarbetats till semantiska dataset och publicerats som länkbar öppen data. Läs mer här…

Digisam arrangerade också en workshopvecka, inkluderande ett hackathon, på Riks­arkivet. Under veckan bearbetades dataset från Riksarkivet med målet att publicera auktoritetsdata som länkad öppen data.

Kulturarvsinformation i undervisning
Den växande mängden digital kulturarvsinformation är en skatt som med fördel kan användas i undervisning. Digisam har därför ett nära samarbete med ECE-skolan vid KTH, för att utveckla ett forskningsområde kring kulturarv och teknikförstärkt lärande. Läs mer här…

Konferens om öppna kulturarvsdata i Norden
Under 2013 hade Sverige ordförandeskapet i Nordiska Ministerrådet. I och med detta arrangerade Digisam, i samarbete med Media Evolution, en konferens i Malmö på temat öppna kulturarvsdata i Norden. Målet för konferensen var att skapa ett hållbart och nordiskt nätverk för digitalt kulturarv. Filmer från konferensen finns att se här.

b2ap3_thumbnail_nordlodcollage.jpg

 

Europeiska samarbeten
Digisam har under året testat att ta en paraplyroll för att underlätta för de svenska kulturarvsinstitutionerna att delta i EU-projekt. Under 2013 deltog svenska kulturarvsinstitutioner i 13 av de europeiska projekt som berör digitalt kulturarv. Digisam startade ett nätverk för dem som arbetar i projekten. Läs mer här…

Tillsammans med Riksarkivet har Digisam deltagit som partner i EU-projekten Linked Heritage, DCH-RP och ATHENA Plus. Digisam har också gått in som associate partner i projektet Europeana Inside för att kunna följa och ta del av projektets resultat.

EU-projektet Linked Heritage avslutades under hösten. Tillsammans med Riksarkivet har Digisam översatt kursmaterial om terminologier, semantifering av data med mera. Kursmaterialet är publicerat på Digisams webbplats. Läs mer här…

Inom EU-projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage – Road Map for Preservation) arbetar Digisam främst med de ”proof of concepts” inom vilka konkreta scenariobaserade bevarandeexperiment utförs med hjälp av e-infrastruktur som tillhandahålls av NGI (National Grid Initiativ). Under året har data från Riksarkivet använts i en första etapp. En andra etapp har planerats där data från upp till sju ytterligare svenska myndigheter och institutioner kommer att ingår i testerna. Läs mer här…

Digisam är nationell koordinator i projektet ENUMERATE som syftar till att få ett bättre statistiskt underlag vad gäller digitaliseringsarbetet vid medlemsländernas institutioner. Digisam har arbetat för att få in ett så brett underlag som möjligt. En enkät har gått ut till de bibliotek och museer som omfattas av det nationella statistikuppdraget, samt till ett urval av landets arkiv. Totalt har 85 svar kommit in.