Arbetet med framtidens Digisam

Vilka frågor kommer Digisam framöver att fokusera på och hur ser formerna ut för det? Under hösten genomförs ett större arbete för att staka ut Digisams framtid.

Under nästa år inleds en ny samverkanscykel och Digisams styrgrupp, som består av flera generaldirektörer och museichefer från Digisams medverkande institutioner, har under hösten träffats mer frekvent för att diskutera vilka frågor som samverkansplattformen framöver ska prioritera.

Parallellt med styrgruppens diskussioner har Johan Nordinge och Mikael Weikvist, medarbetare på Digisams sekretariat, påbörjat en rundtur med träffar hos de myndigheter och statliga stiftelser som deltagit i Digisams arbete under de senaste två åren. Syftet med besöken är att summera den senaste samverkanscykeln för att identifiera såväl framgångsfaktorer som de fällor man bör undvika för kommande period.

Diskussionerna som styrgruppen för, med inspel från sekretariatets besök hos de medverkande, kommer sedan förankras med Digisams övriga institutionschefer under Forum för digitalt ledarskap. Vid årets Digisamdag kommer sedan styrgruppen presentera inriktningen för framtidens Digisam.

Digisamdagen går i år av stapeln den 14 december 9.00 – 12.00. För att så många som möjligt ska kunna delta kommer evenemanget även i år ske digitalt. Program kommer senare under hösten, men du kan redan nu anmäla dig till digisam@raa.se.


Faktaruta

Forum för digitalt ledarskap är en årlig konferens för Digisams medverkande institutionschefer och går i år av stapel i slutet av november.

Digisamdagen arrangeras årligen och är öppen för alla medarbetare bland Digisams 22 medverkande institutioner, men även för personal på kulturarvsinstitutioner ute i landet som arbetar med digitaliseringsfrågor och som vill ta del av Digisams arbete.

Digisams styrgrupp består av Ann Follin, överintendent Statens museer för världskultur, Joakim Malmström, riksantikvarie, Karin Grönvall, riksbibliotekarie, Karin Åström Iko, riksarkivarie och Kieran Long, överintendent Arkitektur- och designcentrum. Joakim Malmström har i sin roll som riksantikvarie uppdraget som styrgruppens ordförande.

 

Text: Mikael Weikvist