Inledning

För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling
överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd för
inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt
och ändamålsenligt sätt.

Principerna följer TOGAF-modellen och stöds var och en av en kort beskrivning, ett förklarande motiv och några konsekvensmeningar som pekar på vilka insatser som krävs. De ska inte ses som uppnåendemål att bocka av, utan som just principer att mer långsiktigt hålla kurs mot.

Ladda ner Digisams vägledande principer som PDF. 

Innehåll – vägledande principer

Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara. Eftersom de
ska vara långsiktiga innehåller de inga referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till
principerna kommer att variera över tid.