Små men betydelsefulla tillägg i upphovsrättslagen

Small things, Big things

CC-BY Sherman Geronimo-Tan

Halvårsskiftet brukar innebära en del förändringar i lagstiftningen. Det gäller i år även upphovsrättslagen. För några små tillägg och förändringar i den lagen har nämligen riksdagen klubbat igenom under våren. Vissa på kulturarvsområdet kommer att ha god nytta av dem.

Sedan tidigare får statliga och kommunala arkiv och olika typer av bibliotek som drivs av det allmänna kopiera sitt upphovsrättsligt skyddade material för bevarande, kompletterings- eller forskningsändamål. Kopieringen får ske oavsett om det skyddade materialet har offentliggjorts tidigare eller inte. Den här kopieringsmöjligheten gäller både i digital och analog form, men omfattar däremot inte datorprogram. Inskränkningen innehåller även rätt att på vissa sätt få sprida de framställda exemplaren.

Tillägget från den 1 juli riktar sig till alla övriga arkiv och bibliotek. Det innebär att även dessa från det datumet får framställa kopior av sitt skyddade material, men bara om det sker i bevarandesyfte. Någon rätt att sprida kopiorna får de däremot inte. Den här utvidgningen av kretsen arkiv och bibliotek gäller även för vilka som efter halvårsskiftet kan få ingå avtalslicensbaserade avtal, dvs. när det handlar om massanvändning av upphovsrättsligt skyddade verk och bilder. Ett exempel på ett sådant avtal är Digisams rekommenderade bildavtal.

Ytterligare en ändring i upphovsrättslagen gäller de bibliotek och organisationer som arbetar för delaktighet för personer med funktionsnedsättning. För den här typen av institutioner och organisationer finns möjlighet att få framställa, sprida och överföra exemplar av offentliggjorda litterära, musikaliska och bildkonstverk, så länge det sker på sätt som behövs för att funktionsnedsatta personer ska kunna ta del av verken och det inte sker genom ljudupptagningar. Berörda upphovspersoner och rättighetshavare har dock rätt till ersättning. Den här paragrafen är inte ny i sig, men tidigare gällde den bara de bibliotek och organisationer som regeringen beslutat om.

/Catharina Ekdahl

Arkivinformation + CIDOC CRM = sant?

b2ap3_thumbnail_bild.jpg

Digisam medverkar sedan hösten 2015 i en testplattform som har som syfte att undersöka om en harmonisering av arkivinformation och CIDOC CRM är möjlig, hur förutsättningarna ser ut och hur det kan underlättas av ett stödjande system.

Det finns idag ett starkt behov av ökad kvalitet i metadatabeskrivningar av digital kulturarvsinformation, konceptuell harmonisering av information mellan olika domäner samt tillgängliggörande av samlingar som maskinläsbar och länkbar data. Stödjande verktyg vid registrering behövs för att skapa så enkla och automatiserade processer som möjligt. Länkbar öppen data i kombination med vedertagna internationella standarder, och stödfunktioner för detta är ett första steg mot ökad användning av kvalitativa kulturarvsdata och möjligheten till sammanlänkningar av olika datamängder.

b2ap3_thumbnail_bild.jpgFoto: Adam Rönnlund

Testplattformen i Västernorrland görs inom ett pilotprojekt som koordineras av Riksarkivet och delfinansierat av Kulturrådet och Länsstyrelsen i Västernorrland, där bland annat British Museum deltar som partner. Verktygen som utvecklas inom ramen för detta initiativ kommer att testas, utvärderas och anpassas för att strukturera arkivinformation till CIDOC CRM samtidigt som man behåller hög kvalitet och ökar möjligheter till praktiska tillämpningar genom bl.a.interoperabel länkbar metadata. Beröringspunkterna kring hanteringen av data mellan Research Space på British museum, Murbergets samlingsdatabas och Nationell arkivdatabas (NAD) kommer att analyseras.
 
Ambitionen är också att diskutera olika förslag till utformning av beständiga identifierare (persistent identifiers/PID), dvs unika kodsträngar för identifiering av digitala objekt/webbresurser, i bred samverkan med nationell och internationell expertis. Under våren kommer en workshop om beständiga identifierare att anordnas.

Sanja Halling

Rapport från konferensen Collaboration and networking for a digital archival future

b2ap3_thumbnail_budapest.jpg

b2ap3_thumbnail_budapest.jpg

Den 7-9 september deltog Sanja Halling och jag i APEx-projektets (Archives Portal Europe network of Excellence) andra konferens ”Collaboration and networking for a digital archival future – Sustainable perspectives through the Archives Portal Europe” som gick av stapeln i Budapest. Projektet startade 2012 som en fortsättning på APEnet-projektet (2009 – 2012) där syftet var att skapa en europeisk arkivportal. Archives Portal Europe innehåller idag arkivinformation från 5766 institutioner från 32 länder. APEx-projektet avslutades i och med denna konferens, och portalen kommer nu att förvaltas vidare av APEF – Archives Portal Europe Foundation. Under konferensens första dag gjordes ett högtidligt överlämnande av ett USB-minne med hela portalen från APEx till APEF.

b2ap3_thumbnail_handov.jpg

Gerrit De Bruin (Project Coordinator, APEx) lämnar över portalen till Karel Velle (Chair of the Assembly of Associates, APEF). Foto: S. Danelius. CC 0

Under konferensen deltog föreläsare från 14 länder och flera olika organisationer. En av keynote-talarna var Hannes Kulovits från Österrikes Staatsarchiv som berättade hur det gick till att utveckla Europeiska Arkivportalen utifrån en teknisk och funktionell synvinkel, samt hur den har influerat Europas arkivvärld och bidragit till att skapa ett finmaskigt och brett nätverk av professionella inom den Europeiska arkivdomänen. En annan keynote hölls av Luciana Duranti från School of Library, Archival and Information Studies of the University of British Columbia som presenterade olika utmaningar för Born Digital-arkiv i framtiden när de skapas, används och bevaras i moln-miljöer.

Sanja presenterade Digisams verksamhet och talade om vårt arbete med digitala infrastrukturer, på vilket sätt arkivinformation är en del av detta och vilka utmaningar och möjligheter som finns. Karin Bredenberg från Riksarkivet berättade om hur arkivariens roll har ändrats från det analoga arkivet till att syssla med Born Digital, digitaliserat material och digitala beskrivningar. De som hanterar arkiv borde åtminstone hjälpligt förstå vad det digitala innebär, eftersom det är önskvärt att personen som känner materialet också kan ge synpunkter på utformning av metadata etc.  Arkivutbildningarna borde uppdateras för att hänga med i de nya digitala behoven.

Konferensens hemsida: http://apex2015budapest.mnl.gov.hu/ (där presentationerna kommer att läggas ut)

Susanne Danelius

BitCurator workshop – För dig som arbetar med arkiv

b2ap3_thumbnail_hmta.png

b2ap3_thumbnail_hmta.png

CC: BY-NC-ND, Welcome Library

Den 23-24 juni i Stockholm kan du delta i en workshop om digitala personarkiv och digital forensics. Workshopen vänder sig till dig som är arkivarie eller tekniker på ett arkiv eller bibliotek, eller som arbetar med arkiv i någon form. Arrangörer är Göteborg och Umeå universitetsbibliotek, i samarbete med Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Syftet med workshopen är att du ska få ökade kunskaper om hur digitalt födda arkivresurser bör hanteras. Under workshopen kommer BitCurator, som är en plattform med fria verktyg, att presenteras. Som deltagare kommer du också att få arbeta praktiskt med egna samlingar och använda verktygen i BitCurator.

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig här. Att delta är kostnadsfritt. Sista anmälningsdatum är 15 juni.