Om oss

Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet. Samordningssekretariatet är en av regeringen beslutad verksamhet vid Riksantikvarieämbetet och är placerad som en enhet vid staben. Sekretariatet ska stå för kompetensuppbyggnad och kunskapsinhämtning inom digitaliseringsområdet samt samordna digitaliseringsverksamheten vid de statliga kulturarvsmyndigheterna/institutionerna. Sekretariatet ska arbeta för att hela kulturarvsområdet och andra angränsande verksamheter kan delta i det digitala kulturarvsarbetet.

Sekretariatet startade sin verksamhet den 1 september 2011 och blev permanent verksamhet från den 1 januari 2017 då Digisam bytte organisationstillhörighet från Riksarkivet till Riksantikvarieämbetet.

Vår vision är:

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

Digisams styrgrupp består av:

Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet
Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet
Gunilla Herdenberg, Riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket
Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur

Digisams beredningsgrupp består av:

Fredrik Lundström, Riksantikvarieämbetet
Jan Östergren, Riksarkivet
Göran Konstenius, Kungliga biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med stiftelsen Hallwylska museet
David Jansson, Musikverket

 

Kontaktuppgifter

Vi som arbetar på sekretariatet är Moa Ranung, projektsamordnare, Catharina Ekdahl, jurist, samt Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare. Torsten Hökby, stabschef, är även verksamhetsledare för Digisam.  

Telefon: Först 08 5191 och sedan anknytning:

Torsten Hökby 8126
Moa Ranung 8545
Catharina Ekdahl 8546
Henrik Summanen 8123

E-post: förnamn.efternamn@raa.se

Postadress: Digisam/Riksantikvarieämbetet, Box 5405, 114 84 Stockholm.

Besöksadress: Storgatan 41, 114 55 Stockholm.

 

Digisams medverkande myndigheter och institutioner

 • Arbetets museum
 • Arkitektur- och designcentrum
 • Forum för levande historia
 • Institutet för språk och folkminnen
 • Kungliga biblioteket
 • Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
 • Moderna museet
 • Myndigheten för tillgängliga medier
 • Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
 • Naturhistoriska riksmuseet
 • Nordiska museet
 • Riksantikvarieämbetet
 • Riksarkivet
 • Skansen
 • Statens försvarshistoriska museer
 • Statens historiska museer
 • Statens konstråd
 • Statens Kulturråd
 • Statens maritima museer
 • Statens museer för världskultur
 • Statens musikverk
 • Svenska filminstitutet
 • Tekniska museet