Den 25 juni tillträder Digisams nya verksamhetsledare

Nu ska Digisam äntligen få en ordinarie verksamhetsledare. Det var många kompetenta sökande och det har varit ett roligt urvalsarbete.  Vi har fastnat för Carl-Magnus Fahlcrantz. Carl-Magnus kommer närmast från en tjänst som enhetschef på Skolverket. Han har tidigare arbetat på Inspektionen för vård och omsorg, IVO, och på Swedish Standards Institute, SIS. Carl-Magnus är disputerad ingenjör som också läst psykologi. Han har erfarenhet av både intressentdriven verksamhet och statlig myndighet.

Digisams verksamhetsledare leder Digisams sekretariat på Riksantikvarieämbetet som håller ihop verksamheten. Verksamhetsledaren är föredragande i Digisams styrgrupp. I styrgruppen sitter Lars Amréus, Riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet, Karin Åström Iko, Riksarkivarie, Riksarkivet, Lars Ilshammar, Biträdande riksbibliotekarie, Kungliga biblioteket, Ann Follin, Överintendent, Statens museer för världskultur samt Magnus Hagberg, Överintendent, Statens försvarshistoriska museer.

Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Det innebär att verksamhetsledaren måste kunna sätta sig in i de olika aktörernas verksamhet och förutsättningar. Det krävs också att man förstår hur Digisam genom kraftsamling och effektivisering kan skapa värde för aktörerna och genom dem för medborgarna. Jag är övertygad om att Carl-Magnus med sin analytiska förmåga och erfarenhet från intressentdriven verksamhet och statliga myndigheter är ypperlig som verksamhetsledare för Digisam.

Carl-Magnus börjar sin introduktion i slutet av juni och kommer att vara på plats på heltid efter semestrarna. Välkommen!

 

Torsten Hökby, tf chef Digisam / Stabschef Riksantikvarieämbetet

Information om personuppgiftsbehandling hos Digisam

Dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679), kallas ofta GDPR, är den EU-förordning som från och med den 25 maj 2018 ersätter personuppgiftslagen.

När en myndighet eller organisation samlar in dina personuppgifter, antingen från dig själv eller från någon annan, ska du få information om vad syftet är och vilka rättigheter du har i samband med att dina personuppgifter behandlas. Digisam är ett samordningssekretariat för digitalisering av kulturarv som organisatoriskt finns hos Riksantikvarieämbetet. Därför lämnar Riksantikvarieämbetet följande information.

Personuppgiftsansvarig är Riksantikvarieämbetet.
Telefon: 08-5191 80 00, e-post: registrator@raa.se

Besöksadress Stockholm: Storgatan 41, 114 55 Stockholm
Postadress: Box 5405, 114 84 Stockholm

Besöksadress Visby: Artillerigatan 33A, 621 38 Visby
Postadress: Box 1114, 621 22 Visby

Dataskyddsombud hos Riksantikvarieämbetet är Sofia Kullman. Kontakta på dataskyddsombud@raa.se

Uppgifterna har vi samlat in för att vi behöver dokumentera, administrera och hantera samverkan på olika sätt, och för att sprida information. Exempelvis protokollförs en del möten, och där sparar vi medverkandes namn. Det finns också kontaktuppgifter och liknande på hemsidan. Det kan förekomma foton från olika evenemang där personer syns på bild.

Behandlingarna gäller personuppgifter såsom:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mejladress
 • Foto
 • Titel
 • Organisationstillhörighet

Uppgifterna samlas in från dig själv i vissa fall, i andra fall är det personer vid Digisam som har hämtat in uppgifterna på något sätt, exempelvis genom att söka på institutioners hemsidor för att hitta kontaktuppgifter.

Uppgifterna hanteras i många fall endast internt, men kan komma att lämnas vidare exempelvis vid begäran om allmän handling. Vissa uppgifter finns publikt på Digisams hemsida.

När det upprättas handlingar inom Digisam omfattas de förstås av offentlighetsprincipen och därmed om regler om bevarande och arkivering. Om det inte finns någon tillämplig gallringsföreskrift innebär det att uppgifterna kommer att bevaras. Om du vill veta mer om hur länge dina personuppgifter sparas, vänd dig till dataskyddsombudet.

Du har rätt att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig. Du har också möjlighet att begära att personuppgifterna rättas eller raderas, göra en invändning mot behandlingen eller begära en begränsning av behandlingen.

Du har rätt att vända dig till Datasinspektionen och klaga på Riksantikvarieämbetets behandling av dina personuppgifter.

Full fart framåt, och en blick i backspegeln!

Påsken är här, våren börjar få fäste och här på sekretariatet är det full fart. Vi är mitt uppe i en rekryteringen av ny enhetschef, vi fräschar upp digisam.se och vi laddar för Museernas Vårmöte och Digikult. Och – vi förbereder oss för de insatser vi har framför oss. Inte minst våra möten med ledningarna för de medverkande myndigheterna. Att i detta nu blogga för att blicka bakåt kan därför verka lite udda, men jag känner ändå att det är på sin plats med en sista kort summering av 2017. Digisams första år som permanent verksamhet och som nyinflyttade hos Riksantikvarieämbetet.

I en tidigare bloggpost nämnde jag att Digisams verksamhet 2017 var tämligen introvert. Vi satte upp ett helt nytt team och jobbade med vad Digisam ska fokusera på, och inte. Året påverkades av tjänstledigheter och nya arbetssätt, som följde på att kompetenser inom juridik och kommunikation flyttades över till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation.

Indirekt påverkades vi också av Riksantikvarieämbetets nya och utökade uppdrag kring att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Även att inordna uppgifter från Riksutställningar har varit en fråga som krävt en hel del uppmärksamhet.

Överlag hade alla förändringar negativ inverkan på måluppfyllelsen för flera av våra aktiviteter:

 • Avtalsarbetet på textområdet, som berör förutsättningarna för att kunna förhandla fram ett avtal som ger institutionerna möjlighet att lägga ut material på nätet, har endast delvis genomförts.
 • Uppdateringen av Digisams rekommendation om avtalslicens för bilder i relation till användning av bildmaterialet i sociala medier sköts upp till 2018.
 • Målet att ta fram stöd för lagring av digital kulturarvsinformation för långsiktig användbarhet och bevarande uppfylldes inte.
 • Uppföljningen av hur Digisams vägledande principer tillämpas hos Digisams medverkande organisationer blev inte av, men kommer att göras under 2018 genom ovan nämnda träffar med institutionsledningarna.

Under 2017 avslutades dock en hel del av de uppgifter som formulerades av det ”gamla” Digisam. Här kan följande nämnas:

 • Vägledningen kring upphovsrätt och angränsande lagstiftning uppdaterades, bland annat utifrån ny rättspraxis och gällande lagstiftning.
 • Pilotprojektet kring aggregering och länkad öppen data.
 • Ett chefsforum har etablerats för Digisams medverkande institutioner.
 • Sekretariatet har etablerat kontakt med eSam för framtida samverkan.
 • Vi deltog i Riksantikvarieämbetes museidialoger för en klarare bild av de utmaningar som finns vad gäller arbetet för ett digitalt kulturarv som är tillgängligt och användbart för alla.

Samtidigt har det också tillkommit nya uppgifter som pockat på uppmärksamhet. Här tänker jag främst på samverkansuppdraget som Digisam och Vetenskapsrådet har kring villkor för digitalisering av kulturarvsinstitutionernas samlingar kopplat till kommande utlysningar för datadriven forskning. Ska man sammanfatta förra året så får man säga att Digisam ändå hållit styrfart och bäddat för en mer utåtriktad och behovsstyrd verksamhet från 2018 och framåt. Mer om vårt arbete under resten av 2018 i en kommande bloggpost!

Lars Lundqvist tf EC Digisam

Plattform för samverkan – hur funkar det?

Museernas Vårmöte kommer Digisam att hålla ett seminarium om betydelsen av samverkan inom digitalisering – om samverkans funktioner och möjligheter. Centralt för samverkan inom digitalisering är infrastruktur och standarder. Fördelen med standarder är som de flesta känner till att resurser från olika källor kan mötas över system och gränssnitt. Men standarder öppnar också för att nå fler användare och för skapandet av mer stabila tjänster – för såväl långsiktig lagring som olika användarupplevelser. Genom att följa eller använda en standard kan många frågor finna gemensamma lösningar, vilket frigör resurser och ger utrymme att fokusera på egna unika satsningar och koncept.

Plattformssamverkan inom Digisam handlar om stöd och möjlighet till effektivt aktivt såväl som passivt samarbete. Kom gärna och lyssna på vår presentation den 18 april. Vi kommer bland annat att tala om hur standarder och infrastruktur inte bara är tekniska frågor utan också skapar möjligheter för hela organisationen när det gäller att nå fram och ut med innehåll, berättelser och upplevelser. Vår presentation riktar sig till den som vill få en överblick över sin organisations möjligheter i relation till digital transformation.

Kom gärna och prata med oss på Idétorget om hur De vägledande principerna fungerar i relation till standarder, infrastruktur och plattformssamverkan. Har ni frågor redan nu är ni självklart välkomna att kontakta oss på sekretariatet!

/Antonio Molin, utredare.

Vad ska Digisam fokusera på?

Det gångna årets dialog inom Digisam har visat att de medverkande institutionerna vill se en mer behovsstyrd verksamhet. Ett återkommande tema i de här diskussionerna har varit frågor kring ledarskap och hur man som chef ska styra och leda den egna organisationen när den digitaliseras.

Bakom detta ligger en ökad insikt om att ”det digitala” inte är en sidoverksamhet som ”de digitala” i organisationen fixar. Allt mer ser man att nya medier och teknisk utveckling är faktorer som påverkar och utmanar all verksamhet, i grunden.

Som ett svar på detta kommer sekretariatet att genomföra dialogmöten med alla de medverkande institutionernas ledningsgrupper under året. Syftet är att vi ska få en djupare förståelse för hur vi kan bidra till att utveckla förmågan att driva verksamhetsutveckling med ett digitalt perspektiv.

Ett annat område som det finns förväntningar kring – inte minst från politiken – är ökad samverkan. Genom att samarbeta kring gemensamma lösningar förväntas Digisams medverkande institutioner kunna leverera mer nytta med befintliga resurser. Det kan också leda till att man kan kraftsamla för att få större genomslag i samhället. Detta är en av Digisams viktigaste uppgifter – att främja samverkan över domän- och organisationsgränser. Till exempel genom att fortsätta arbetet med att utveckla gemensamma riktlinjer, samsyn kring val av standarder och bidra till enhetlig tillämpning av lagar och regler. Centralt blir att hitta modeller för samverkan kring en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur och tjänsteutveckling.

Hur Digisam jobbar framåt kommer också att utgå från ett par nya riktlinjer som uttryckts av styrgruppen. Till att börja kommer Digisams sekretariat avstå från att bilda grupper och driva frågor som inte är sanktionerade av ledningar för de organisationer som berörs. Därtill kommer internationella engagemang och deltagande i olika projekt i första hand ske genom medverkande institutioners personal. Digisam kommer normalt sett heller inte vara arrangör för konferenser, seminarier, hackathons eller driver egna, praktiknära utvecklingsprojekt. Digisam kan dock fortsatt initiera och stödja initiativ av detta slag.

Under året kommer insatser också göras för att bidra till att medverkandes utvecklingsinitiativ öppnas upp och utvecklas till bredare samverkansplattformar. Här kan särskilt nämnas Riksantikvarieämbetets centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet, som nu håller på att byggas upp tillsammans med kulturarvsaktörer.

De internationella uppgifter som ligger kvar hos sekretariatet rör framför allt aktuella Europasamarbeten. Här kan särskilt nämnas medverkan i med Kulturdepartementet i Europeiska kommissionens expertgrupp för kulturarvsdigitalisering (Digital Cultural Heritage and Europeana, DCHE).

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam.

Digisams ”nya identitet” och varumärke

Under 2017 diskuterade styrgruppen och medverkande institutionschefer vad man vill att Digisam ska vara och vilken inriktning och styrning verksamheten ska ha.

Det hela landade i slutet av året i formuleringen av Digisams varumärke som uttrycker Digisams nya ”identitet”. Det ser ut så här:

Digisams varumärke

Digisam verkar under eget varumärke och egen logotyp. Detta är vårt varumärke.

Position

Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Riksantikvarieämbetet håller Digisams sekretariat eftersom myndigheten har ett ansvar för att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet.

Vision

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

Mission

Samverkan inom Digisam ger unika möjligheter till kraftsamling och effektivisering för de deltagande institutionernas digitalisering.

Arena

Digisam är på arenorna för digitalt kulturarv, datadriven forskning och digitalisering av de statliga myndigheterna i stort.

Målgrupper

Digisam är en plattform för de deltagande institutionerna vars resultat vänder sig till alla deras målgrupper i linje med visionen.

Strategier

Digisam verkar för en informationsinfrastruktur med öppna informationskällor samt gemensamma tjänster, standarder och terminologier.

Digisam underlättar gränsöverskridande samverkansinitiativ, t.ex. storskalig digitisering, mellan medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam utvecklar och förvaltar principer och standarder som fungerar stödjande och styrande hos medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam bidrar till ett enhetligt genomförande av relevanta lagar och regler inom området, t.ex. upphovsrätt.

Löfte

Vi ger samhället ett digitalt minne.

 

/Lars Lundqvist, tf enhetschef, Digisam

Möt Digisam på Museernas Vårmöte

Digisam kommer till Museernas Vårmöte i Malmö. Ni möter oss på seminariet Digisam är samverkan och i montern Principakuten på Idétorget den 18 april.

Kostnadseffektivitet, gränsöverskridande samverkan och så klart digitalisering är temat för presentationen Digisam är samverkan. Samordning, förmedling och bevarande är andra frågor som vi också tar upp och som utgör centrala delar i den plattform för kulturarvssamverkan som Digisam är.

Vårmötets idétorg finns vi under namnet Principakuten. Där är alla välkomna att ställa frågor och få tips och svar kring Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Principerna är framtagna för att stödja Styrning, Produktion, Använding och Bevarande av digitala resurser. Vi ger svar och utforskar hur ni kan dra nytta av principerna. Vare sig det gäller affärsmodeller, användarcentrering eller digital infrastruktur så hjälper vi er att utforska möjligheterna utifrån de 14 principerna.

/Antonio Molin, utredare Digisam

Ett omstartat Digisam

Vad gör Digisam nuförtiden och vad hände egentligen under 2017?  En hel del! Vi på sekretariatet har varit lite introverta, men nu är det dags att berätta mer. Året som gick kan sammanfattas med ordet ”omstart”. Vi har gått igenom betydande förändringar och de viktigaste att lyfta fram är:

 • Vi har omdefinierat vad Digisam är och formulerat det i en ny varumärkesplattform.
 • Vi har utarbetat en tydligare styrning och ledning av Digisams verksamhet, vilket framförallt har inneburit ett ökat mandat och ansvar till våra medverkande myndigheter.
 • Uppdraget till sekretariatet har förtydligats som följd av punkten ovan.
 • Nya personer har anslutit till styrgruppen, beredningsgruppen och sekretariatet. Digisam är i allt väsentligt ett helt nytt team!
 • Sekretariatet: Juridik- och kommunikationskompetenserna har flyttats till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation med placering i Visby.
 • En ny samordnare anställdes i september och jag själv tillsattes som tillförordnad enhetschef i augusti, i väntan på en ordinarie verksamhetsledare, en rekrytering som sker nu i februari. Moa Ranung – som varit en central kunskapsbärare med många år inom sekretariatet – har gått på föräldraledighet och som vikarie har vi anställt Christoffer Blom. Dessutom har vi en nyanställd verksjurist, Sofia Kullman, som ska biträda oss kring juridiska frågor.

Kort sagt – 2017 var ett år av mycket nytt och med ganska introvert verksamhet. Samtidigt har vi givetvis inte struntat i verksamhetsplanen som beslutades i början av 2017. Vi har lagt kraft på att samla ihop och förvalta det viktiga arbete som Digisam åstadkommit tidigare. Dessutom har nya aktiviteter genomförts, och de allra flesta med god måluppfyllelse. Mer om dem i kommande postningar!

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam