Dom i det så kallade Schrems II-målet

Torsdag den 16 juli kom domen i det så kallade Schrems II-målet. Den här domen har stor betydelse för hantering av personuppgifter, och det som kallas GDPR (EU:s dataskyddsförordning).

Nu har domen inte hunnit analyseras och stötas och blötas så mycket ännu, men något man i vart fall verkar vara överens om är att den så kallade Privacy shield-mekanismen för överföring av personuppgifter till USA har ogiltigförklarats. Sedan uttalar man sig i domen också om standardavtalsklausuler, som är en annan mekanism som man har använt sig av för överföring till länder utanför EU. Domen underkänner inte standardavtalsklausuler som sådana, men påpekar att den personuppgiftsansvarige har ett ansvar att stoppa överföringen i vissa fall.

Det finns några andra grunder för överföring utanför EU/EES, men det handlar om ganska speciella situationer som jag inte går in på här.

Vad innebär det här? Ja, att bryta mot EU:s dataskyddsförordning innebär som alltid en risk för sanktionsavgifter och skadestånd.

Så vad ska man göra? Vi hoppas förstås på lite vägledning från Datainspektionen, och från EU framöver. Domen är som sagt alldeles färsk, och vi får återkomma när vi har mer information att dela med oss av.

För närvarande finns domen inte översatt till svenska, men går att ta del av på engelska:
Domen i Schrems II-målet

Datainspektionen har i skrivande stund inte publicerat något, men deras norska motsvarighet har en nyhet:
Nyhet från Norges datainspektion

I övrigt kan man googla på Schrems II och komma till flera artiklar och analyser.

Text: Sofia Kullman

Ny undersökning visar att många är nyfikna på digitalt kulturarv

Att Coronapandemin påverkat oss är ett faktum. Men på vilket sätt har svenskarnas medie- och kulturvanor förändrats? Under våren har analys- och kommunikationsbyrån Insight Intelligence genomför en riksomfattande studie kring svenskarnas vanor och tankar kring digital konsumtion av media och kultur. Digisams sekretariat har tillsammans med Svensk scenkonst, Helsingborgs stad och Readly varit samarbetspartners till undersökningen.

Så, vad har vi ägnat vårt hemmasittande åt? I stor utsträckning har vi fortsatt med det vi är vana vid att konsumera i hemmet: teve, tidningar, radio och böcker. Att det digitala utbudet inom nämnda områden är brett lär ha stor betydelse. Även den minimala skillnaden i upplevelse mellan att konsumera teve på en Ipad mot en analog teve lär spela stor roll.

Nyfikenhet på digitalt kulturarv

Att en stor del av svenskarna är intresserade av kulturarv visar även undersökningen – var femte tillfrågad sa att de besökt ett museum eller kulturarv det senaste halvåret. Man kan även se att det finns en nyfikenhet till att konsumera kulturarv digitalt – 31 % av de tillfrågade sa att de är positivt inställda till att ta del av en digital visning på ett museum, lika många har under den senaste månaden tagit del av digital information om en historisk person eller händelse. En slutsats man bör kunna dra av dessa siffror är att en stor del av svenskarna är nyfikna på att möta ett museum i en digital version, men även att kulturarv i en digital miljö till stor del handlar om digital information.

Vidare visar undersökningen att 43 % av svenskarna gärna konsumerar kultur genom Virtual Reality. Fler är positiva än negativa, men vi ser även att var fjärde tillfrågad har svårt att ta ställning, vilket troligen beror på att de inte provat på det.

Att själv få välja spelar roll

Vad är då drivkrafterna som får oss att välja digitalt före analogt? Främst handlar det om möjligheten att konsumera kultur när och var du vill, men även möjligheten att kunna nås av kultur från hela världen lockar samt att miljön är betydligt lugnare. Rapporten visar att drivkrafterna skiljer sig åt beroende på vart i landet du bor och vilka ekonomiska förutsättningar du har.

En slutsats man kan dra från undersökningen är att ett brett utbud skapar hög konsumtion. Här ser vi att satsningarna på ett digitalt kulturarv är viktigt och nödvändigt. Vi behöver finnas för att allmänheten ska kunna ta del av oss.

Insight Intelligence undersökning Framtidens kulturkonsumtion.

Text och bild: Mikael Weikvist (CC BY)

Digisam söker projektledare inom Public Relations

Foto: Rikkard Häggbom (CC BY)

Digisam steppar upp och söker nu en projektledare som vill spela en viktig roll i det nationella arbetet med att göra vårt kulturarv tillgängligt digitalt. Ett spännande uppdrag som löper på ett år. Är du nyfiken? Kika in annonsen. Kanske blir du vår nya medarbetare till hösten!

Projektledare – Public Relations inom digitalt kulturarv

Göteborgs stadsmuseum om K-samsök

Pernilla Karlsson. Foto: Maria Henriksson (Göteborgs stadsmuseum)

Digisam stämde återigen träff med en av K-samsöks partners. Denna gång skedde en digital förflyttning västerut när Digisams kommunikatör och Göteborgs stadsmuseums Pernilla Karlsson möttes över en Skypelänk för att bland annat prata om tillgängliggörande, digitala utställningar och API:er.

Göteborgs stadsmuseum har anor ända tillbaka till 1861 och är sedan 2013 en av K-samsöks partners. Pernilla Karlsson är bibliotekarie och databasadministratör på museet och har länge varit engagerad i K-samsök.

Ni har ju varit med i K-samsök ett tag nu – kan du dra dig till minnes hur tankarna gick när ni beslutade att gå med i nätverket?

Från museets sida såg vi en stor vinst i att bli en del av K-samsök. Tanken på att Kringla kan fungera som en enda stor nationell portal för kulturarv tilltalade oss. Att kunna söka efter information på ett ställe är en stor fördel för allmänheten, men även för oss som jobbar på ett museum. När vi sedan blev kontaktade av K-samsök så föll det sig naturligt att gå med.

Du nämner att Kringla är till stor hjälp för er som jobbar på ett museum – på vilket sätt drar ni fördel av söktjänsten?

Först och främst skapar Kringla goda möjligheter för allmänheten att söka efter föremål och foton. Sedan så använder vi oss mycket av Kringla i vårt arbete. Material om Göteborg är spritt på många museer, och Kringla är ett enkelt och bekvämt sätt att söka och se vad som finns hos andra institutioner. Kringla är också till stor hjälp för oss när vi behöver komplettera med ytterligare uppgifter om våra föremål.

Kan du ge något exempel på en sådan situation?

Absolut – just nu har vi en digital utställning om skolplanscher och i arbetet med att söka upp mer information om våra planscher använde vi oss av Kringla. Där kunde vi med lite tur hitta samma plansch på andra museer och komplettera med de uppgifter som saknades.

Jag vet att ni inte bara tillgängliggör era samlingar via K-samsök utan att ni även har byggt egna digitala tjänster på K-samsöks API, kan du inte berätta vad ni gjort?

I nuläget har vi två plattformar som byggts på det sättet, dels nämnda utställning om skolplanscher, och dels den digitala guiden Upptäck Göteborg. Båda bygger på bilder och metadata i vår databas Carlotta. Styrkan med att bygga en digital utställning på K-samsöks API är att den blir väldigt enkel att uppdatera. När vi behöver göra en uppdatering eller komplettering så behöver vi enbart göra det i Carlotta, sedan går den automatiskt vidare i alla led.

Ser du några ytterligare fördelar med att vara en del av K-samsök?

Själva nätverket man får tillgång till uppskattar jag väldigt mycket. Det är väldigt intressant att höra hur andra jobbar och vilka frågor de brottas med, ofta är det samma som en själv, och många gånger kan man tillsammans hjälpa varandra till en lösning. Öppna data öppnar upp möjligheter till flera former av samarbete, dels inom nätverket för K-samsök men även på andra sätt.

Kan du ge exempel på något sådant samarbete?

Vi har ett samarbete med Göteborgs universitet som rör scenkonst under 1900-talets senare del. Stadsmuseet har en stor teatersamling och vi har via K-samsök tillgängliggjort data och bilder rörande uppsättningar, utövare och föremål. Universitetet har kunnat utnyttja våra data i projekten ”Göteborg spelar roll” och ”Expansion och mångfald”, och låter oss i sin tur berika våra poster med sin forskning.

På Stadsmuseet har vi precis invigt utställningen Frispel, som handlar om scenkonst i förvandling 1960-2000. ”Expansion och mångfald”, som pågår till 2021, håller just nu på att bygga upp en databas, som kan komma att tillgängliggöras i K-samsök framöver. Projekten och utställningen är helt fristående, men har helt klart vunnit mycket på vårt informationsutbyte.

Slutligen, vad tänker du om framtiden i er roll som partner till K-samsök?

Jag ser fram mot hur K-samsök kan utvecklas, nu särskilt med tanke på Riksantikvarieämbetets uppdrag att stötta museerna. Digitaliseringsarbetet är resurskrävande, och då är det av stort värde för oss som kommunalt museum att en statlig part visar på vikten av sådana satsningar.

Utställning om skolplanscher

Guiden Upptäck Göteborg

Göteborgs stadsmuseums digitala satsningar

Expansion och mångfald

Text: Mikael Weikvist

Världskulturmuseerna om deras arbete med K-samsök

Magnus Johansson. Foto: Ove Kaneberg (CC BY)

Statens museer för världskultur har länge varit en partner till K-samsök. Ända sedan K-samsök sjösattes så har de fyra muserna – Etnografiska museet, Medelhavsmuseet, Världskulturmuseet och Östasiatiska museet, som utgör Världskulturmuseerna – varit en del av nätverket. Digisams kommunikatör stämde digital träff med Magnus Johansson, Digitaliseringskoordinator på Världskulturmuseerna, för att få höra hur de använder sig av K-samsök i sin verksamhet.

Ni har länge varit partners till K-samsök, minns du vad det var som fick er att gå med och hur era tankar gick då?

Det fanns flera goda anledningar att gå med, men vad jag minns så var en av anledningarna, eller snarare effekterna av att vi gick med, att vi relativt enkelt kunde skapa och bygga en gemensam söktjänst för samtliga fyra museers samling. Vi hade inte då – och inte nu heller – en gemensam databas för samtliga fyra museer, utan varje museum har sin egen databas. Men genom att gå med i K-samsök kunde vi använda oss av deras API för att sedan kunna bygga en gemensam söktjänst, som finns på vår hemsida.

Och ni använder er av samma lösning idag?

Precis – självklart har vi filat på den, men lösningen är i grund och botten densamma.

Jag vet att ni även har använt er av K-samsöks API i era utställningar. Vill du berätta på vilket sätt?

Etnografiska museet gjorde en utställning 2012 – Magasinet, en etnografisk skattkammare – som idag utgör museets basutställning. Informationen om föremålen görs tillgänglig genom K-samsöks API. Att göra så har fungerat väldigt bra, speciellt för en utställning som rymmer uppåt 6000 föremål. Det skulle vara helt omöjligt att ha informationen fysiskt på väggarna för varje föremål. Utställningen finns både i Etnografiska museets lokaler i Stockholm, men även digitalt på hemsidan. Samma upplägg har vi sedan använt vid flera tillfällen, bland annat den utställning vi gjorde om Egypten på Medelhavsmuseet.

Vad ser du för ytterligare fördelar med K-samsök?

Genom mappningen mot K-samsök kan vi berika våra egna objekt och göra vår information mer sökbar, objekten får till exempel fler sökord som hämtas från länkade objekt. Dessutom är nätverket och träffarna för de olika partnerna av stort värde, inte minst genom att vi tittar på vår metadata och kan förbättra den. Sedan blir vi även ännu mer motiverade att jobba med länkning till andra objekt, då vi konkret ser vad värdet blir. Det blir som en morot, helt enkelt. Att länka från Wikipedia/Wikimedia till K-samsöksobjekt skapar möjligheter för andra applikationer att nyttja dem, vilket är positivt.

När det gäller exemplet med webbapplikationen för Magasinet, en etnografisk skattkammare så är den stora fördelen tillgången till hela innehållet i K-samsök. Vi hade naturligtvis kunnat välja en lösning som var kopplad direkt till museets databas men då hade vi varit begränsade till endast det materialet. Nu fick vi tillgång till hela innehållet i K-samsök. Och den största fördelen var att en lösning mot K-samsök gör det möjligt för andra att använda samma lösning. Vi har återanvänt den för våra andra museer och även andra museer utanför vår organisation har använt samma lösning.

Slutligen – har ni sett någon ökad spridning av era samlingar genom att ni är en del av K-samsök?

Absolut, det kommer trafik från applikationer som använder K-samsök och framför allt ser vi att information och bilder återanvänds i olika sammanhang – bland annat genom Pinterest, Wikipedia, bloggar, Facebook och Instagram – där folk har hittat det via bland annat Kringla och Europeana. Det går naturligtvis inte alltid att fastställa var folk har hittat informationen men i vissa fall kan man se vad de länkar tillbaks till. Och när vi googlar ser vi också att sökningarna ger träffar på sådana ställen där vår information återanvänts.

Möjligheten som uppstår genom Europeana gör att vi enklare kan nå ut internationellt. Det är väldigt positivt för våra fyra museer som har föremål från hela världen. Då är det bra att resten av världen på ett enkelt sätt kan ta del av dem.

Världskulturmuseernas hemsida.

Magasinet, en etnografisk skattkammare.

K-samsök – skattkistan med över 8 miljoner kulturarvsobjekt.

Text: Mikael Weikvist

K-samsök – skattkistan med över 8 miljoner kulturarvsobjekt

Maria Carlsson, verksamhetsutvecklare för K-samsök.

K-samsök kan beskrivas som en kassakistan bestående av mängder av ettor och nollor som beskriver vårt kulturarv; det är den tekniska infrastrukturen där mer än 8 miljoner objekt från över 70 olika svenska kulturarvsaktörer samsas och blir tillgänglig för medborgarna i Sverige, men även Europa och resten av världen.

Genom K-samsök får institutioner, föreningar, företag och privatpersoner tillgång till stor mängd information – information som de i sin tur kan skapa olika digitala tjänster för bland annat skolungdomar, släktforskare och andra vetgiriga i samhället.

För att göra det enklare att förstå vad som finns tillgängligt i K-samsök finns söktjänsten Kringla, där man kan ta del av all den information som finns. Men syftet med K-samsök är framförallt inte att förse Kringla med information – utan det handlar om att vara den kopplingscentral som andra aktörer kan skapa tjänster ur.

Skördar information om de digitala samlingarna

En organisation som väljer att tillgängliggöra data genom K-samsök brukar kallas för partner. En av de största fördelarna med att vara partner till K-samsök är möjligheten att nå ut till betydligt fler användare, men Maria Carlsson, verksamhetsutvecklare på Riksantikvarieämbetet och för K-samsök, menar även att det nätverk man blir en del av uppskattas väldigt mycket:

– Genom nätverket delar man erfarenheter och får möjlighet att diskutera olika utmaningar som man själv stött på. Det är inte sällan man är ensam på sin institution med de här frågorna, men genom K-samsök får man möjlighet att möta andra med liknande frågeställningar.

Skattkistan av kulturarvsinformation fylls på genom att K-samsök ”skördar” information från de olika partnerna. Men det är inte all information som K-samsök tar hand om – en förutsättning för att information ska kunna skördas är att den har metadata som är fri att använda och att objekten – vilket bland annat kan vara ett foto, en ljudupptagning eller en film – har en rättighetsmärkning. När sedan informationen finns i K-samsök är den sedan tillgänglig för andra att bygga tjänster på genom ett öppet API.

Nå ut i världen genom europeiskt nätverk

Genom att vara en partner till K-samsök blir man även en del av Europeana. K-samsök levererar majoriteten av den information de skördat till Europeana, vilket skapar stora möjligheter.

– Det finns flera fördelar med att vara en del av Europeana, dels handlar det om möjligheten att nå ut till ännu fler med sina samlingar men sedan upplever jag även att många uppskattar det nätverk som Europeana ger tillgång till. Nätverket är aktivt och bland annat kan man som deltagare söka medel för olika projekt. Enda sättet att tillgängliggöra sin data i Europeana är att gå via en aggregator, viket K-samsök är, säger Maria Carlsson.

Under det senaste året har K-samsök varit en del av de europeiska projektet Europeana Common Culture, ett projekt där 24 olika aggregatorer deltagit. Resultatet har varit gott.

– Genom Europeana Common Culture har vi bland annat fått in 11 nya partners. Vi har kunnat marknadsföra våra partners mer aktivt i olika kanaler och genom Europeanas olika forum. Dessutom genomförde vi en väldigt uppskattad webbinarieserie om öppna data, som även filmades och finns tillgänglig via Riksantikvarieämbetets Youtube kanal.

Hur är det då att vara en partner till K-samsök? Håll koll på Digisams blogg – under våren kommer vi publicera ett par artiklar med olika partners om hur de drar nytta av K-samsök.

Mer information om K-samsök.

K-samsöks webbinarier om öppna data.

Text: Mikael Weikvist

Anna-Karin Nilsson Stål om Tekniska museets digitala arbete

Foto: Anna Gerdén, Tekniska museet

Vad innebär det för ett museum att vara den som ska ha stenkoll på den tekniska utvecklingen? Och framförallt när majoriteten av deras viktigaste målgrupp lärt sig hantera Ipad och andra digitala verktyg långt innan de lärt sig prata. Digisams kommunikatör tog en digital träff med Anna-Karin Nilsson Stål, Intendent och samlingsförvaltare på Tekniska museet, för att diskutera digitala utmaningar, förebilder och hur de använder rosa bussar för att skapa förutsättningar för ett mer digitalt – och därmed demokratiskt – samhälle.

Tekniska museet är Sveriges största tekniska museum med ett uppdrag att spegla tekniken i vår samtid, men även den tekniska historien och framtidens tekniska utmaningar. Anna-Karin, som i grunden är konstvetare, kom till museet 2015. Förutom sin roll på Tekniska museet sitter hon med i Centralmuseernas digitaliseringsråd och är även ordförande i Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande.

Digitala modeller gav skjuts i den egna digitala mognaden

När jag frågar Anna-Karin vad hon själv upplevt som den satsning där Tekniska museet tagit störst kliv i det digitala arbetet lyfter hon fram forskningsprojektet Digitala modeller. Digitala modeller pågick mellan 2016-2019 och var ett samarbete mellan Tekniska museet och Umeå universitets HUMlab. Syftet var att visa på hur digital teknik gav nya ingångar för en forskare i ett museums samling och hur man genom digitala metoder kan bearbeta ett museums samling.

Förutom det fokus som Digitala modeller satte på vad ett digitalt kulturarv kan innebära för forskning och den kunskap det kan generera, så resulterade det i utställningen samt slutrapporten och antologin Digitala modeller, där flera medverkande lyfter erfarenheter projektet gav. Dessutom så gav det stor skjuts i Tekniska museets egna digitala mognad.

Koppla samman för att bli mer relevant

Digitala modeller avslutades i december 2019 och idag jobbar museet vidare med digitaliseringen på flera fronter. Att kulturarvet är digitalt ser Anna-Karin som en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Genom digitalisering kan fler ta del av och använda sig av vår historia:

– Hela kulturarvssektorn skulle vinna på att vi såg våra samlingar ur ett helhetsperspektiv, där alla delar kan berika varandra genom sammanlänkning. Därför är det viktigt att vi jobbar vidare med detta. Att kulturarvsaktörer sätter sina egna samlingar i ett större sammanhang skapar större värde för alla användare: såväl allmänheten, skola och forskare men även internt på museerna.

Skulle du säga att länkningen är absolut viktigast i arbetet med ett digitalt kulturarv?
– Länkad öppna data är en central del i tillgängliggörandet av digitalt material. Lika viktigt som tillgängliggörande och förmedling är dock förvaltning och långsiktigt bevarande. Jag tror inte att det går att säga att det ena eller andra är viktigare utan att de olika aspekterna hör ihop och är beroende av varandra. Utan förvaltning finns inget att tillgängliggöra, men utan tillgängliggörande ingen mening att förvalta.

Digital kunskap en demokratifråga

Vilka är då de största utmaningarna som Anna-Karin möter? Svaret liknar många andras inom sektorn: det handlar om resurser och pengar. Och här gäller det att tänka rätt, vilket i sig kan vara en utmaning.

– Den tekniska utvecklingen går jättefort. Det handlar om att prioritera rätt, dels i vad som ska bevaras, dels i vad vi ska prioritera gällande nya tekniska lösningar. Det kan vara lätt att hoppa på något som verkar väldigt häftigt, men vi vill inte köpa något som är dyrt och som inte visar sig ge ett mervärde till verksamheten. När det gäller den traditionella utställningsverksamheten så ser jag inte att det automatiskt blir bättre eller mer intressant för att det finns digitala lösningar. Enligt min mening så måste det verkligen tillför något utöver den materiella upplevelsen. För närvarande, i och med situationen med Covid-19, så har det ju blivit väldigt tydligt när en digital dimension verkligen kan tillföra värde. Genom att fokusera på en ökad digital närvaro kan de museer som har stängt sina fysiska utställningar fortsätta att vara en resurs i samhället.

Det faktum att ni är Sveriges största tekniska museum, ställer det extra krav på er?
– Delvis, det är ju en självklarhet att Tekniska museet måste jobba med och ligga långt fram i de här frågorna. Men jag skulle dock säga att de som ställer störst krav på oss är vår unga publik som har en hög digital kompetens och därmed har höga förväntningar på oss.

På vilket sätt möter ni den yngre publiken?
– Förutom vår utställningsverksamhet, så är Maker tour ett projekt som drivits under flera år där vi bland annat besöker skolor och lär skolungdomar grunderna i programmering. Digital kompetens är idag en demokratifråga och genom Maker tour kan vi bland annat komma i kontakt med ungdomar i mer utsatta områden.

Maker tour består av flera ben med det gemensamma att skapa och öka intresset för teknik, naturvetenskap och programmering. Museet har ett gäng rosa bussar som tar museets pedagoger ut till skolor men även till bibliotek och mässor. Uppdraget är tydligt: att öka ungdomars tekniska självförtroende.

Utöver de rosa bussarna jobbar man med klassisk utställningsverksamhet för skolungdomar, men utställningarna riktar sig självklart även till en äldre målgrupp. Just nu är man aktuella med utställningen Hyper Human som visar på flera områden där teknik blir en allt viktigare del av mänskligheten. Utställningen lyfter bland annat upp vad artificielle intelligens gör med människan, men även vilken innebörd tekniken har på övervakning, åldrande och död. För tillfället är museet stängt på grund av Covin-19, men varje dag har man digitala visningar och andra aktiviteter via digitala plattformar.

Vid årsskiftet 2021/2022 planerar man även att öppna Wisdome Stockholm: en lär- och upplevelsearena med omslutande projektioner som även kommer innehålla ett labb.

Samverkan inom Digisam en möjlighet

Vad krävs då för att vi ska ta ytterligare steg kring digitaliseringen? Att sektorn jobbar tillsammans med dessa frågor ser Anna-Karin som en självklarhet, vinsterna som kan uppstå genom samverkan är stora:

– Vi har samma utmaningar så jag ser det som naturligt att vi samarbetar. Vi måste dela kunskapen och informationen vi har för att komma framåt. Dessutom är det en ekonomisk fråga.

Du är ordförande i Digisams samverkansgrupp för digitalisering och digitalt bevarande – hur tycker du samverkan inom Digisam fungerar?
– Vi har kommit långt, men vi kan bli bättre. Ledningar måste våga satsa resurser och prioritera den digitala utvecklingen. Då menar jag inte bara att producera digitala upplevelser utan även förvaltning av digitala resurser och kompetensuppbyggnad. Tillsammans har vi en helt annan tyngd än som enskilda aktörer.

Slutligen ställde jag frågan om hon har några förebilder. Efter en kort fundering så lyfte hon bland annat fram två av Digisams medverkande.

– Jag skulle egentligen vilja säga att de flesta som jag samarbetar med inom Digisam är otroligt engagerade och kunniga. För mig personligen är Karin Nilsson på Statens historiska museer och Karin Glasemann på Nationalmuseum särskilda förebilder och har även varit ett stort stöd för mig i mitt arbete. Om jag ska nämna ett museum utanför Sverige så är Riksmuseum i Amsterdam en förebild. Men sedan är jag ju samlingsförvaltare, så jag tycker det är inspirerande när det kommer gemensamma standarder såsom Spectrum. Att en stor grupp kan enas och komma fram till ett resultat, det tycker jag är häftigt.

Vill du ta del av hur Karin Nilsson och Karin Glasemann jobbar med digitalisering i sina verksamheter så finns två intervjuer med dem här på Digisams blogg:

Digitalisering och kommunikation i tätt samarbete hos Nationalmuseum

Karin Nilsson om vikten av att kulturarvet blir tillgängligt för alla

Och är du nyfiken på att läsa mer om Tekniska museets olika projekt som nämns i artikeln så hittar du dem här:

Digitala modeller

Maker tour

Hyper Human

Wisdome

Text: Mikael Weikvist