Rekommendation för öppna data

Digisam rekommenderar alla som arbetar med digitalt kulturarv att sikta mot den stjärnmodell som formulerats av Tim Berners-Lee, mannen bakom Internet. Modellen visar tydligt vägen mot den semantiska framtiden. Ladda ned rekommendationen här

Rekommendation om avtalslicens för bilder

Rekommendation

Rekommendationen består av:

  • en avtalstext med olika villkor för bildanvändningen
  • en prislista för de två användningstyperna
  • en avtalsblankett för enskilda bildavtal.

Ladda ned rekommendationen här

Checklista för deltagande i EU-projekt

Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över. Hämta listan här.

Checklista för samlingssystem

checklista

Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder, vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format. Det finns ofta specifika behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av information som finns i de olika systemen. Hämta listan här.

Checklista: Metadatastatus

Metadata, alltså data om data, är av avgörande betydelse för den som arbetar med dokumentation, databaser, versionshantering eller (semantisk) webb. Ju mer beroende vi blir av metadatan desto viktigare blir det också att den är korrekt och tillförlitlig. Bara då är det möjligt att till fullo utnyttja de rika resurser som ligger i samlingarna, att hitta i materialen och t ex koppla samman objekt från samma tid eller plats. Hämta listan här.

Checklista för digitalisering

checklista

Den som jobbar med digitalisering av kulturarvsmaterial fattar varje dag beslut om vilka bilder eller dokument som ska scannas eller ljudfiler som ska räddas åt evigheten. Digisam har inom ramen för arbetet med myndighets/institutionsvisa planer utarbetat en checklista för prioritering av material till digitalisering. Den rör sig på generell och övergripande nivå, och är tänkt som ett stöd i arbetet med att operationellt prioritera mer konkret och precist vilka material som bör ställas längst fram i kön. Hämta listan här.

Checklista: Vad passar på Wikimedia Commons?

En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre nytta. Hämta listan här.

Checklista för persistenta identifierare

checklista

Beständiga identifierare (persistent identifiers/PID) är unika kodsträngar kopplade till olika digitala objekt/poster. De är en förutsättning för att man ska kunna skapa länkar mellan olika objekt/poster i ett nätverk. Beständiga identifierare kan hänvisa till all information om ett objekt – digitala bilder, museisamlingen som det är en del av, dokument som hänvisar till det, med mera. Hämta listan här.

Ett digitalare kulturarv

Digisams slutrapport över verksamheten 2011-2015 ”Ett digitalare kulturarv”

Mot ökad digitalisering

Rapporten Mot ökad digitalisering är framtagen av Digisams arbetsgrupp för digital produktion i syfte att ta fram förslag på hur digital produktion kan ske mer kostnadseffektivt med befintliga resurser samt vilka krav som bör eller måste uppfyllas vid produktionen, samt klarläggande av fördelar och nackdelar vid små- respektive storskalig produktion.

Rapport från Digisams arbetsgrupp för audiovisuella arkivsamlingar

Rapporten är framtagen av Digisams arbetsgrup för audiovisuellt material. Dess övergripande syfte är att studera hur man kan minska risken att värdefull kulturarvsinformation i form av ljud och rörlig bild går förlorad, bidra till effektivt resursutnyttjande inom det statliga kulturarvsområdet och öka tillgängligheten till audiovisuella samlingar.

Digitalisering av kulturarvet – Nuläge och vägvalsfrågor

I rapporten ”Digitalisering av kulturarvet – nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” presenteras en sammanställning och analys av de underlag vi kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna. I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor.

Vägledning om upphovsrätt

Digisams vägledning om upphovsrätt och angränsande lagstiftning är tänkt att vara ett praktiskt och användbart verktyg för institutionerna i deras dagliga juridiska överväganden. Den innehåller en beskrivning av upphovsrätten, reglerna om allmänna handlingar, vad som gäller för människor på bild, riktlinjer för sociala medier och olika rekommenderade avtalstexter. Som bilaga till vägledningen finns även de grundvillkor för bildanvändning som tagits fram i samarbete med upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Vägledningen har under 2017 uppdaterats utifrån gällande lagstiftning.

Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet

Digisam har i uppdrag att innan slutet av 2015 presentera förslag till nationella riktlinjer för en samordnad digital informationshantering och ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv. Mellan februari 2013 och oktober 2014 har vi i samarbete med andra aktörer arbetat med att sammanställa underlag för det fortsatta arbetet med denna fråga. Resultatet så här långt hittar du i rapporten Digital informationshantering och infrastruktur för kulturarvet – Underlag för fortsatt arbete.

Vägledande principer

För att möjliggöra effektivt samarbete mellan ett stort antal aktörer krävs en samling överenskomna grundläggande principer. Principerna är tänkta att användas som stöd för inriktning av beslut och bidra till att samordna digital informationshantering på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. Eftersom principerna ska vara långsiktiga innehåller de inte referenser till specifika tekniker. Sättet att leva upp till principerna kommer att variera över tid. En förhoppning är dock att principerna leder till en diskussion om behov av mer specificerat stöd i form av till exempel riktlinjer och anvisningar. Principerna är indelade utifrån områdena styra, producera, använda och bevara.

Digitalt bevarande: Förstudien

Digisam har i uppdrag att ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv kan ske hos kulturarvsinstitutionerna. För att komma framåt i frågan har Digisam genomfört en förstudie om digitalt bevarande mellan april 2013 och mars 2014.
Resultaten från förstudien finns samlade i rapporten ”Digitalt bevarande vid kulturarvsinstitutioner”. Rapporten visar hur läget ser ut hos en rad intervjuade kulturarvsinstitutioner vad gäller digitalt bevarande, vilka behov som finns på området och hur ’state of the art’ (dagens högsta nivå inom ett område) kan nås. Rapporten innehåller också information om hur Digisam bör arbeta vidare med frågan.Läs mer om digitalt bevarande här.

Enskilda bildavtal rörande Digisams rekommendation

Avtalsblankett för kulturarvsinstitution som vill göra sin digitaliserade bilddatabas tillgänglig på egen webbsida och illustrera den med enstaka bilder ut bilddatabasen. Bildavtalet tecknas mellan den enskilda kulturarvsinstitutionen och upphovsrättsorganisationen Bildupphovsrätt i Sverige. Hämta mallen här.
Läs mer här.

Följande mallar är bilagor från Digisams rapport Vägledning om upphovsrätt och angränsade lagstiftning.

Avtalstext om samtycke från människor på bild

checklista

Den här avtalstexten kan användas när fotografering sker av kulturarvsinstitutionens verksamhet då det förekommer vuxna och/eller barn på bild och bilden ska användas för att marknadsföra verksamheten på webb eller i skrift. Hämta här.

Upphovsrätt vid uppdragsfotografering

Den här avtalstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen ger en extern fotograf i uppdrag att dokumentera verksamheten i stort, vid enskilt evenemang eller för annan typ av uppdragsfotografering i verksamheten. Hämta mallen här.

Överlåtelse av bildsamling

checklista

Den här avtalsmallen kan användas när kulturarvsinstitutionen ska överenskomma med en upphovsperson, dennes efterlevande eller annan rättighetshavare om överlåtelse av bildsamling. Hämta avtalsmallen här.

Upphovsrätt gällande anställd fotografs bildmaterial

Den här avtalstexten kan användas mellan kulturarvsinstitutionen och fotograferande personal när fotograferingen sker i anställningen. Avtalstexten kan komplettera ordinarie anställningsavtal eller kan utgöra tillägg till redan tecknat anställningsavtal. Motsvarande text kan även användas vid annan typ av anställningsliknande form hos kulturarvsinstitutionen samt vid praktik. Hämta mallen här.

Upphovsrätt riktad till användare

checklista

Den här informationstexten kan användas när kulturarvsinstitutionen vill upplysa allmänheten, forskare och andra användare om vilka bestämmelser som finns enligt gällande lagstiftning Hämta avtalsmallen här.