Här finns rapporterna som Digisam hittills levererat och som beslutats av Digisams styrgrupp, avtalsmallar, samt de nationella riktlinjerna.

Nationella riktlinjer

nationella riktlinjer

Digisam har enligt uppdrag utarbetat ett förslag till nationella riktlinjer för digital informationshantering. Basen i dessa är våra 14 grundläggande principer.Läs mer om principerna här.

nationella riktlinjer

Utgångspunkten är att de nationella riktlinjerna ska sammanlänka vision, mål, strategier och dagligt arbete. För att säkra det behöver de vägledande principerna kompletteras med ytterligare dokument till stöd i det dagliga arbetet. Sådana har i ett första steg tagits fram i form av rekommendationer, checklistor samt en vägledning.