• Home
  • /KTH-samverkan

KTH-samverkan


EDSAC I, 1947. Computer Laboratory, University of Cambridge. CC-BY

Bakgrund
Under rubriken ”Nya innovativa former för användning av digitaliserat material i undervisningen” har Riksarkivet, Riksantikvarieämbetet, Kungliga biblioteket samt Centralmuseernas samarbetsråd och KTH satt målet att i bred samverkan mellan skola och ABM-institutioner, utveckla teknik och metoder för att utnyttja den växande mängden digital kulturarvsinformation i undervisning på alla nivåer. Kulturarvsinformation är tvärsektoriell samhällsinformation med både bredd och djup som ger rika kombinations- och användningsmöjligheter och lämpar sig väl för behovs- och intressestyrt lärande. Samverkansprojektet är långsiktigt och utgörs av de sammanlänkade huvudspåren:

  • Infrastruktur för öppna semantiska informationsresurser.
  • Teknisk utveckling och verktyg för att öppna upp, semantifiera och länka samman informationen med infrastruktur och användning.
  • Forskning och metodutveckling av verktyg och processer för teknikförstärkt lärande.

Effektmål
Projektansökningar till bland annat forskningsstiftelser, för finansiering av bland annat projekt som ligger i linje med Digisams uppdrag och där ett gemensamt intresse finns med KTH.

Digisam får genom samarbetet en nära samverkan med stor internationellt ansedd teknisk högskola vilket markant ökar verksamhetens stabilitet på den tekniska sidan.