Eurocent
Eurocent. Foto: Willi Heildelbach. CC BY-ND

Europeana behöver få information om vilka kostnader som kulturarvsinstitutioner har för att få använda olika typer av upphovsrättsligt skyddat material. Tanken är att Europeana sedan ska sammanställa informationen för att kunna presentera för berörda lagstiftare och andra parter inom EU. Sammanställningen hoppas Europeana bland annat kommer att visa att det behövs en övergripande reform av upphovsrättslagstiftningen.

Vill du bidra med information om vilka kostnader för upphovsrättigheter som din kulturarvsinstitution har? Gå då in på denna webbenkät: https://www.surveymonkey.com/r/costofrightsclearance.

OBS! Svarstiden för enkäten har förlängts till den 18 september.
 
Catharina Ekdahl

Posted on

image_OHIM

Foto: OHIM

Nedan följer en gästblogg från Cathrin Pettersson som är rättighetsförvaltare på Svenska Filminstitutet. Cathrin besökte i juli Alicante för att som representant för en svensk kulturarvsinstitution delta i en utbildning om Orphan Works Database (OWDb). Databasen förvaltas av Office for Harmonization of the Internal Market (OHIM) och är kanske mest kända för registrering av varumärken och design. Patent- och registreringsverket (PRV), som är den svenska registreringsmyndigheten för sk herrelösa verk, planerar nu att följa upp Alicantekonferensen med ett möte för ett flertal berörda kulturarvsinstitutioner i mitten av september. Här är Cathrins rapport:  

 --

Den 14 juli deltog jag tillsammans med PRV:s områdesjurist Benjamin Winsner i en utbildning för användare av, databasen för herrelösa verk, the Orphan Works Database (OWDb). Utbildningen arrangerades av OHIM på plats i Alicante med ca 35 st deltagare från drygt 20 st europeiska länder. Av de nordiska länderna var, utöver Sverige, även Danmark och Island representerade. Deltagarna kom från både kulturarvsinstitutioner och nationella myndigheter med ansvar för herrelösa verk (OW). OHIM representerades av ledningen för Observatoriet samt den ansvariga projektledaren för databasen, Gyta Berasneviciute. Det huvudsakliga syftet med utbildningen var information om de viktigaste funktionerna i databasen, såsom grundläggande och avancerad sökning, registrering av användare och OW samt om processen för vidarebefordran av information och statusförändringar.

OWDb har tre olika typer av användarroller:

- Beneficiary Organization (BO) d v s kulturarvsinstitution. Anmäler om registrering av OW via OWDb. Vid tidpunkt för kurstillfället fanns BO från 16 st länder registrerade i OWDb, dock ännu ingen från Sverige. Fördelning kategori ca 20 st bibliotek, ca 10 st vardera museum/arkiv/audio-visuellt samt 1 st broad-cast. Flest antal registrerade BO hade UK följt av Litauen och Tyskland. Flest antal registrerade OW hade Ungern följt av UK och Danmark.

- Competent National Authority (CNA) d v s respektive medlemsstats utsedda myndighet (i Sverige PRV) att ansvara för mottagande av anmälningar om registrering av OW via OWDb. CNA vidarebefordrar i sin tur via OWDb till OHIM och informationen om OW blir tillgänglig. I vissa länder agerar myndighet/institution som både CNA och BO. Samtliga medlemsstaters CNA ska nu finnas registrerade i OWDb.

- Public Internet User (PIU) som har möjlighet att via databasens publika gränssnitt anmäla statusförändringar av registrerade OW.

Under sommaren har databasen uppdaterats med förbättrad sökfunktionalitet. Under dec 2015 planeras uppdateringar för bl a data extrahering från MARC (standard för OW data) och möjlighet till systemintegration.

Vad gäller verifiering av registrerat innehåll, klargjorde OHIM att de enbart ansvarar för administrationen av databasen. Vad gäller rekvisitet Diligent Search (DS) så lagras inga uppgifter i OWDb. DS ska utföras av, eller på uppdrag av, BO. Respektive BO ska också dokumentera och lagra resultaten av sina DS. Enligt PRV:s juristchef Magnus Ahlgrens rapportering från föregående OHIM seminarium om OWDb, som hölls tidigare i år den 14 april, ska CNA inte granska resultaten av utförda DS.

Det verkar vara oklart för många medlemsstater hur DS i detalj ska utföras och dokumenteras. Magnus Ahlgren hänvisade i nämnda föregående rapportering, om än med viss försiktighet, till UK schema ”diligent searches guidance” som en referens och inspiration för våra svenska kulturarvsinstitutioner: https://www.gov.uk/government/publications/orphan-works-diligent-search-guidance-for-applicants. PRV:s områdesjurist Benjamin Winsner kommer under hösten undersöka möjlighet att från PRV:s sida ta fram en motsvarande guide/mall för svenska förhållanden.

Utbildningen avslutades med en Q/A. Jag lyfte fråga om status samarbete mellan OWDb och FORWARD (EU-finansierat databasprojekt med syfte att upprätta ett europeiskt filmrelaterat rättighetsregister), och fick till svar att FORWARD för närvarande inte är redo för integration med OWDb. Frågor om vidareutbildning i OWDb på nationell nivå diskuterades. Önskemål om manual, utöver befintlig online video tutorial, i pdf-form efterfrågades. Vidare kan OHIM i utbildningsväg bistå med åtkomst till testdatabas men detta måste koordineras med OHIM några månader i förväg.

The Orphan Works Database nås publikt via länk: https://oami.europa.eu/orphanworks/, där man kan gå vidare och registrera sig som BO samt logga in.

Befintlig online video tutorial finns tillgänglig via: https://oami.europa.eu/knowledge/enrol/index.php?id=1996 men lösenord krävs. OHIM har valt att vänta med att lägga ut manualen publikt till dess ny version är klar, uppdaterad med ny databasfunktionalitet, förhoppningsvis före årsskiftet. Till dess hänvisar jag till PRV alternativt föreslår jag att man kontaktar OHIM och ber om lösenord. Frågor om the Orphan Works Database kan ställas till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Cathrin Pettersson
Rättighetsförvaltare vid Svenska Filminstitutet

Posted on

A place for everything

A Place for Everything. Orin Zebest. CC BY.

Att välja ett samlingssystem innebär ofta många ställningstaganden. Nya funktionella och tekniska krav ställs idag på systemen, bland annat stöd för öppna standarder, vedertagna metadatastandarder och maskinläsbara format.

På Digisam har vi nu tagit fram ett utkast till en checklista för samlingssystem som är tänkt som ett stöd för institutionerna i valet av samlingssystem. Det finns ofta specifika behov vid olika institutioner vad gäller informationshantering och verksamhetens processer. Denna checklista tar i första hand upp de saker som är inriktade mot det gemensamma och främjar interoperabilitet och harmonisering av informationen som finns i de olika systemen.

Vi är mycket tacksamma för dina kommentarer och synpunkter på checklistan, antingen direkt som bloggkommentarer eller per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. (obs! senast den 3 september). Dokumentet kommer därefter att redigeras och publiceras på vår webbsida. Ladda ned checklistan här.

Sanja Halling

Tagged in: checklista samlingar

Posted on

Oxford

Oxford. Foto: Howard Stanbury CC BY-NC-SA

Den 20 – 24 juli deltog jag och Sanja Halling i kursen Digital Humanities i Oxford, England. Kursen arrangerades av Oxford Universitet och handlade om digital humaniora - om hur man kan använda digital teknik i arbetet med kulturarvet. Ämnen som togs upp var bl a länkad öppen data, crowdsourcing, hantering av digitala bilder, och TEI (text encoding initiative).

Kursens upplägg var lagom intensivt med föreläsningar på morgonen och workshops resten av dagen. Föreläsarna kom i huvudsak från olika engelska universitet. Bland talarna fanns Chris Powell från Ashmolean Museum som talade om korruption av bildfiler – hur det slår mot olika format, hur man upptäcker felen och vad man kan göra åt det.

hyning.jpg

Victoria Van Hyning, Zooniverse. Foto: S. Danelius. CC-0

Victoria Van Hyning från Zooniverse/University of Oxford berättade om deras arbete med crowdsourcing och hur man gör för att få folk intresserade och engagera sig. Hon rekommenderade att man ska vara tydlig med att förklara hur resultatet kommer till nytta och att det man gör verkligen hjälper forskningen. Ett annat tips var att inte göra uppgifterna för svåra eller tidskrävande – så kallade 'microtasks' är bra  - eftersom användaren fort kan komma igång och snabbt skapa resultat. Ett exempel på microtasks finns i projektet "Operation War Diary", där man uppmanas att hjälpa till att tolka dagböcker från Första Världskriget genom att transkribera datum, platser eller namn, och inte hela dagbokssidan.

Det fanns åtta olika spår man kunde välja när det gällde workshopparna. Vi hade valt ett som innebar mycket praktiskt arbete: Linked data for the humanities. Här tog man upp koncept och teknologier bakom den semantiska webben, till exempel RDF, SPARQL, vokabulärer och ontologier.  Vi gick igenom hela processen från databasdump till färdig länkad data. Lärarna tipsade om lämpliga verktyg, till exempel Morph Semantic Converter, Gruff  - A triple-store browser, och Karma.

Här finns filmerna från föreläsningarna

Nästa år kommer kursen att hållas 4 -8 juli. Se mer information på kursens hemsida.

Susanne Danelius

Digisam deltar i

EuropeanaDCH-RPSwe-CLARINRICHESATHENA Plus