Posted on

b2ap3_thumbnail_11307100356_f969339214_z.jpg

Image taken from page 30 of 'Illustrated Poems and Songs for Young People. Edited by mrs. Sale Barker', 1885. The British Library. No known copyright restrictions.

Europeana vill ha din hjälp att göra nätverket så demokratiskt och representativt som möjligt. Under sommaren utkom Europeanas strategi för åren 2015-2020 och rekommendationer som handlar om hur arbetet bör drivas. Rekommendationerna lyfter bland annat hur styrningsstrukturen bör revideras och hur fler representanter från olika nivåer bör tas in för ökad demokrati i nätverket.

Genom att fylla i en enkät kan du tycka till om rekommendationerna och påverka hur det framtida nätverket kommer att se ut. Sista svarsdag är den 24 augusti. Enkäten hittar du här.

Moa Ranung

Tagged in: EU-nätverk Europeana

b2ap3_thumbnail_2178286587_fc15165e3a_z.jpg

Road cut into the barren hills which lead into Emmett, Idaho. July 1941. Photographer Lee Russell. The Library of Congress. No known copyright restrictions.

I dagsläget finns inga specifika rutiner och processer för långtidsbevarande av digitalt material i kulturarvssektorn. Behovet av sådana rutiner och processer är däremot stort, särskilt eftersom mängden digital kulturarvsinformation ständigt ökar.

I EU-projektet DCH-RP (Digital Cultural Heritage Roadmap for Preservation) utvecklar man just nu en roadmap för digitalt bevarande, för att komma framåt i frågorna. Denna roadmap tar upp en rad aspekter att resonera kring och ta ställning till för alla kulturarvsinstitutioner som har, eller har för avsikt att ta fram, egna planer för digitalt bevarande.

Du har nu möjlighet att tycka till om den senaste versionen av roadmapen, så att slutversionen kan överensstämma så bra som möjligt med de prioriteringar som kulturarvsinstitutionerna har. Detta gör du genom att svara på en kortare enkät med frågor av slaget: Hur viktigt är det att frågor om samverkan, ledarskap och styrning tas upp, utöver mer tekniska aspekter? Hur viktigt är det att rättighetsfrågor tas upp vid råd kring framtida bevarandeplaner? Hur viktigt är det att råd ges kring utbildning/träning inom digitalt bevarande?

Sista datum att tycka till är den 31 augusti och du kan göra det här.

b2ap3_thumbnail_STEERING.jpg

Young woman steering a yacht under sail. Harold Nossiter/Harold Nossiter Junior. 1920's/1930's. Australian National Maritime's Museum. No known copyright restrictions.

Digisam works, in collaboration with other actors involved in the field of cultural heritage, towards a vision where:

  • Cultural heritage is digitised, accessible and usable for everyone.
  • There is a coordinated, cost-effective infrastructure to support digitisation, use and preservation of high quality.

In order to move towards this vision, and enable effective cooperation between a large number of actors regarding digitisation and its related processes, fourteen principles for digitisation, preservation and digital access to cultural heritage have been formulated by Digisam. The principles are intended to support align strategic decisions and to help coordinate digital information in an efficient manner.

Since the principles should be used over the long-term, the ways to adapt the principles will vary over time. We hope that the principles will lead to a discussion about the need for more detailed support in the form of guidelines and instructions.

The principles are following the TOGAF model and are divided based on the following four areas: Govern, Produce, Use and Preserve.

Download the guiding principles here.

Tagged in: English principer

b2ap3_thumbnail_freezer.jpg

Rent a freezer locker! OSU Special collections ca 1940. Inga kända copyrightrestriktioner.

Digisam har i uppdrag att ta fram förslag om nationella riktlinjer för hur ett samordnat och kostnadseffektivt digitalt långtidsbevarande av samlingar och arkiv kan ske hos kulturarvsinstitutionerna. För att komma framåt i frågan har Digisam genomfört en förstudie om digitalt bevarande mellan april 2013 och mars 2014.

Förstudien bestod av intervjuer med ett urval av våra medverkande myndigheter och institutioner, en workshop, utfört arbete i en arbetsgrupp och en expertgrupp, och en jämförande analys av hur det digitala bevarandet ser ut på nationell och europeisk nivå.

Resultaten från förstudien finns samlade i en nypublicerad rapport. Rapporten visar hur läget ser ut hos de intervjuade kulturarvsinstitutionerna vad gäller digitalt bevarande, vilka behov som finns på området och hur ’state of the art’ (dagens högsta nivå inom ett område) kan nås. Rapporten innehåller också information om hur Digisam bör arbeta vidare med frågan.

Myndigheterna och institutionerna som deltog i förstudien är:

  • Riksarkivet
  • Arkitektur- och designcentrum
  • Institutet för språk och folkminnen
  • Kungliga biblioteket
  • Tekniska museet
  • Riksantikvarieämbetet
  • Statens historiska museer
  • Statens maritima museer

Digisam deltar i