Full fart framåt, och en blick i backspegeln!

Påsken är här, våren börjar få fäste och här på sekretariatet är det full fart. Vi är mitt uppe i en rekryteringen av ny enhetschef, vi fräschar upp digisam.se och vi laddar för Museernas Vårmöte och Digikult. Och – vi förbereder oss för de insatser vi har framför oss. Inte minst våra möten med ledningarna för de medverkande myndigheterna. Att i detta nu blogga för att blicka bakåt kan därför verka lite udda, men jag känner ändå att det är på sin plats med en sista kort summering av 2017. Digisams första år som permanent verksamhet och som nyinflyttade hos Riksantikvarieämbetet.

I en tidigare bloggpost nämnde jag att Digisams verksamhet 2017 var tämligen introvert. Vi satte upp ett helt nytt team och jobbade med vad Digisam ska fokusera på, och inte. Året påverkades av tjänstledigheter och nya arbetssätt, som följde på att kompetenser inom juridik och kommunikation flyttades över till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation.

Indirekt påverkades vi också av Riksantikvarieämbetets nya och utökade uppdrag kring att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet. Även att inordna uppgifter från Riksutställningar har varit en fråga som krävt en hel del uppmärksamhet.

Överlag hade alla förändringar negativ inverkan på måluppfyllelsen för flera av våra aktiviteter:

 • Avtalsarbetet på textområdet, som berör förutsättningarna för att kunna förhandla fram ett avtal som ger institutionerna möjlighet att lägga ut material på nätet, har endast delvis genomförts.
 • Uppdateringen av Digisams rekommendation om avtalslicens för bilder i relation till användning av bildmaterialet i sociala medier sköts upp till 2018.
 • Målet att ta fram stöd för lagring av digital kulturarvsinformation för långsiktig användbarhet och bevarande uppfylldes inte.
 • Uppföljningen av hur Digisams vägledande principer tillämpas hos Digisams medverkande organisationer blev inte av, men kommer att göras under 2018 genom ovan nämnda träffar med institutionsledningarna.

Under 2017 avslutades dock en hel del av de uppgifter som formulerades av det ”gamla” Digisam. Här kan följande nämnas:

 • Vägledningen kring upphovsrätt och angränsande lagstiftning uppdaterades, bland annat utifrån ny rättspraxis och gällande lagstiftning.
 • Pilotprojektet kring aggregering och länkad öppen data.
 • Ett chefsforum har etablerats för Digisams medverkande institutioner.
 • Sekretariatet har etablerat kontakt med eSam för framtida samverkan.
 • Vi deltog i Riksantikvarieämbetes museidialoger för en klarare bild av de utmaningar som finns vad gäller arbetet för ett digitalt kulturarv som är tillgängligt och användbart för alla.

Samtidigt har det också tillkommit nya uppgifter som pockat på uppmärksamhet. Här tänker jag främst på samverkansuppdraget som Digisam och Vetenskapsrådet har kring villkor för digitalisering av kulturarvsinstitutionernas samlingar kopplat till kommande utlysningar för datadriven forskning. Ska man sammanfatta förra året så får man säga att Digisam ändå hållit styrfart och bäddat för en mer utåtriktad och behovsstyrd verksamhet från 2018 och framåt. Mer om vårt arbete under resten av 2018 i en kommande bloggpost!

Lars Lundqvist tf EC Digisam

Plattform för samverkan – hur funkar det?

Museernas Vårmöte kommer Digisam att hålla ett seminarium om betydelsen av samverkan inom digitalisering – om samverkans funktioner och möjligheter. Centralt för samverkan inom digitalisering är infrastruktur och standarder. Fördelen med standarder är som de flesta känner till att resurser från olika källor kan mötas över system och gränssnitt. Men standarder öppnar också för att nå fler användare och för skapandet av mer stabila tjänster – för såväl långsiktig lagring som olika användarupplevelser. Genom att följa eller använda en standard kan många frågor finna gemensamma lösningar, vilket frigör resurser och ger utrymme att fokusera på egna unika satsningar och koncept.

Plattformssamverkan inom Digisam handlar om stöd och möjlighet till effektivt aktivt såväl som passivt samarbete. Kom gärna och lyssna på vår presentation den 18 april. Vi kommer bland annat att tala om hur standarder och infrastruktur inte bara är tekniska frågor utan också skapar möjligheter för hela organisationen när det gäller att nå fram och ut med innehåll, berättelser och upplevelser. Vår presentation riktar sig till den som vill få en överblick över sin organisations möjligheter i relation till digital transformation.

Kom gärna och prata med oss på Idétorget om hur De vägledande principerna fungerar i relation till standarder, infrastruktur och plattformssamverkan. Har ni frågor redan nu är ni självklart välkomna att kontakta oss på sekretariatet!

/Antonio Molin, utredare.

Vad ska Digisam fokusera på?

Det gångna årets dialog inom Digisam har visat att de medverkande institutionerna vill se en mer behovsstyrd verksamhet. Ett återkommande tema i de här diskussionerna har varit frågor kring ledarskap och hur man som chef ska styra och leda den egna organisationen när den digitaliseras.

Bakom detta ligger en ökad insikt om att ”det digitala” inte är en sidoverksamhet som ”de digitala” i organisationen fixar. Allt mer ser man att nya medier och teknisk utveckling är faktorer som påverkar och utmanar all verksamhet, i grunden.

Som ett svar på detta kommer sekretariatet att genomföra dialogmöten med alla de medverkande institutionernas ledningsgrupper under året. Syftet är att vi ska få en djupare förståelse för hur vi kan bidra till att utveckla förmågan att driva verksamhetsutveckling med ett digitalt perspektiv.

Ett annat område som det finns förväntningar kring – inte minst från politiken – är ökad samverkan. Genom att samarbeta kring gemensamma lösningar förväntas Digisams medverkande institutioner kunna leverera mer nytta med befintliga resurser. Det kan också leda till att man kan kraftsamla för att få större genomslag i samhället. Detta är en av Digisams viktigaste uppgifter – att främja samverkan över domän- och organisationsgränser. Till exempel genom att fortsätta arbetet med att utveckla gemensamma riktlinjer, samsyn kring val av standarder och bidra till enhetlig tillämpning av lagar och regler. Centralt blir att hitta modeller för samverkan kring en hållbar och kostnadseffektiv infrastruktur och tjänsteutveckling.

Hur Digisam jobbar framåt kommer också att utgå från ett par nya riktlinjer som uttryckts av styrgruppen. Till att börja kommer Digisams sekretariat avstå från att bilda grupper och driva frågor som inte är sanktionerade av ledningar för de organisationer som berörs. Därtill kommer internationella engagemang och deltagande i olika projekt i första hand ske genom medverkande institutioners personal. Digisam kommer normalt sett heller inte vara arrangör för konferenser, seminarier, hackathons eller driver egna, praktiknära utvecklingsprojekt. Digisam kan dock fortsatt initiera och stödja initiativ av detta slag.

Under året kommer insatser också göras för att bidra till att medverkandes utvecklingsinitiativ öppnas upp och utvecklas till bredare samverkansplattformar. Här kan särskilt nämnas Riksantikvarieämbetets centrumfunktion för utveckling av kulturarvsarbetet, som nu håller på att byggas upp tillsammans med kulturarvsaktörer.

De internationella uppgifter som ligger kvar hos sekretariatet rör framför allt aktuella Europasamarbeten. Här kan särskilt nämnas medverkan i med Kulturdepartementet i Europeiska kommissionens expertgrupp för kulturarvsdigitalisering (Digital Cultural Heritage and Europeana, DCHE).

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam.

Digisams ”nya identitet” och varumärke

Under 2017 diskuterade styrgruppen och medverkande institutionschefer vad man vill att Digisam ska vara och vilken inriktning och styrning verksamheten ska ha.

Det hela landade i slutet av året i formuleringen av Digisams varumärke som uttrycker Digisams nya ”identitet”. Det ser ut så här:

Digisams varumärke

Digisam verkar under eget varumärke och egen logotyp. Detta är vårt varumärke.

Position

Digisam är en plattform där statliga aktörer tillsammans skapar gemensamma lösningar som behövs för alla ska få tillgång till ett digitaliserat och användbart kulturarv. Riksantikvarieämbetet håller Digisams sekretariat eftersom myndigheten har ett ansvar för att samordna och stödja arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling inom kulturarvsområdet.

Vision

Kulturarvet är digitaliserat, tillgängligt och användbart för alla.

Mission

Samverkan inom Digisam ger unika möjligheter till kraftsamling och effektivisering för de deltagande institutionernas digitalisering.

Arena

Digisam är på arenorna för digitalt kulturarv, datadriven forskning och digitalisering av de statliga myndigheterna i stort.

Målgrupper

Digisam är en plattform för de deltagande institutionerna vars resultat vänder sig till alla deras målgrupper i linje med visionen.

Strategier

Digisam verkar för en informationsinfrastruktur med öppna informationskällor samt gemensamma tjänster, standarder och terminologier.

Digisam underlättar gränsöverskridande samverkansinitiativ, t.ex. storskalig digitisering, mellan medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam utvecklar och förvaltar principer och standarder som fungerar stödjande och styrande hos medverkande myndigheter och institutioner.

Digisam bidrar till ett enhetligt genomförande av relevanta lagar och regler inom området, t.ex. upphovsrätt.

Löfte

Vi ger samhället ett digitalt minne.

 

/Lars Lundqvist, tf enhetschef, Digisam

Möt Digisam på Museernas Vårmöte

Digisam kommer till Museernas Vårmöte i Malmö. Ni möter oss på seminariet Digisam är samverkan och i montern Principakuten på Idétorget den 18 april.

Kostnadseffektivitet, gränsöverskridande samverkan och så klart digitalisering är temat för presentationen Digisam är samverkan. Samordning, förmedling och bevarande är andra frågor som vi också tar upp och som utgör centrala delar i den plattform för kulturarvssamverkan som Digisam är.

Vårmötets idétorg finns vi under namnet Principakuten. Där är alla välkomna att ställa frågor och få tips och svar kring Digisams vägledande principer för arbetet med digitalt kulturarv. Principerna är framtagna för att stödja Styrning, Produktion, Använding och Bevarande av digitala resurser. Vi ger svar och utforskar hur ni kan dra nytta av principerna. Vare sig det gäller affärsmodeller, användarcentrering eller digital infrastruktur så hjälper vi er att utforska möjligheterna utifrån de 14 principerna.

/Antonio Molin, utredare Digisam

Ett omstartat Digisam

Vad gör Digisam nuförtiden och vad hände egentligen under 2017?  En hel del! Vi på sekretariatet har varit lite introverta, men nu är det dags att berätta mer. Året som gick kan sammanfattas med ordet ”omstart”. Vi har gått igenom betydande förändringar och de viktigaste att lyfta fram är:

 • Vi har omdefinierat vad Digisam är och formulerat det i en ny varumärkesplattform.
 • Vi har utarbetat en tydligare styrning och ledning av Digisams verksamhet, vilket framförallt har inneburit ett ökat mandat och ansvar till våra medverkande myndigheter.
 • Uppdraget till sekretariatet har förtydligats som följd av punkten ovan.
 • Nya personer har anslutit till styrgruppen, beredningsgruppen och sekretariatet. Digisam är i allt väsentligt ett helt nytt team!
 • Sekretariatet: Juridik- och kommunikationskompetenserna har flyttats till Riksantikvarieämbetets linjeorganisation med placering i Visby.
 • En ny samordnare anställdes i september och jag själv tillsattes som tillförordnad enhetschef i augusti, i väntan på en ordinarie verksamhetsledare, en rekrytering som sker nu i februari. Moa Ranung – som varit en central kunskapsbärare med många år inom sekretariatet – har gått på föräldraledighet och som vikarie har vi anställt Christoffer Blom. Dessutom har vi en nyanställd verksjurist, Sofia Kullman, som ska biträda oss kring juridiska frågor.

Kort sagt – 2017 var ett år av mycket nytt och med ganska introvert verksamhet. Samtidigt har vi givetvis inte struntat i verksamhetsplanen som beslutades i början av 2017. Vi har lagt kraft på att samla ihop och förvalta det viktiga arbete som Digisam åstadkommit tidigare. Dessutom har nya aktiviteter genomförts, och de allra flesta med god måluppfyllelse. Mer om dem i kommande postningar!

/Lars Lundqvist, tf chef Digisam

Vetenskapsrådet samverkar med Digisam

Vetenskapsrådet ska i år fördela tjugo miljoner kronor till infrastruktur som stöder datadriven forskning. Ansökningar med kulturarvskoppling ska enligt regleringsbrevet hanteras i samverkan med Digisam*.

– Det vi vill ska slå igenom i utlysningen är att digital kulturarvsinformation mår bäst när den får sitta ihop med annan digital information – allrahelst från andra institutioner, säger Henrik Summanen, verksamhetsutvecklare vid Digisams verksamhetssekretariat.

Digisams mål är att samverkan med Vetenskapsrådet leder till forskningsprojekt som skapar förutsättningar för att kulturarvet ska vara tillgängligt och användbart även i framtiden. Information som tas fram och hanteras så att den över tid kan knytas in i större och starkare nät av metainformation, blir mer värdefull för både forskare, förvaltare och allmänhet.

Den som vill ansöka om medel ur de tjugo miljonerna behöver skynda. Utlysningen är planerad till april.

– Har man en icke-digitaliserad kulturarvssamling, med stort publikt intresse och forskare som gärna vill undersöka materialet, kombinerat med en stark ambition att använda Digisams principer för att förverkliga projektet, så ökar man sina chanser att erhålla medel. Det är min bedömning i nuläget. Dock är det under ett ganska kort tidsfönster som utlysningen kommer att vara öppen, så det är bäst att man börjar prata ihop sig redan nu mellan forskare och institutioner om vad man skulle kunna göra, för att få till en så bra ansökan som möjligt, säger Henrik Summanen.

* Skrivningen i Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2018 slår fast att man ska: ”fördela 20 miljoner kronor till digital infrastruktur som stödjer datadriven forskning, dels digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar, främst inom humaniora och samhällsvetenskap, dels inom andra vetenskapliga områden med högt värde för forskning. Avseende tillgängliggörande av kulturarvssamlingar ska Vetenskapsrådet samverka med Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvet (Digisam) vid Riksantikvarieämbetet.”

/Karin Henriksson, kommunikatör.

Digisam söker verksamhetsledare

Hjälp oss att sprida ordet!

Nu är platsannonsen gällande tjänsten som Digisams nya verksamhetsledare ute! Du hittar den här.

Känner du till någon som borde söka? Dela gärna annonsen i dina nätverk! Ansökningstiden går ut 9 februari.

I korthet tror vi att personen som vi söker:

 • Vill göra en viktig insats i arbetet för ett digitalt och tillgängligt kulturarv
 • Har en djup förståelse för samhällets digitalisering
 • Är ett ess på att leda och driva utveckling i samverkan
 • Har stor lust att utveckla nya idéer och arbetssätt
 • Kan den avgörande konsten att förankra och kommunicera verksamheten intern och externt.

/Karin Henriksson