• Home
  • /Arbetsgrupp för digital produktion

Arbetsgrupp för digital produktion

17 november:

Rapporten är färdig och finns nu att läsa här på webben.

Digisam har under våren 2015 inrättat en arbetsgrupp för digital produktion av kulturarvsmaterial.

Arbetsgruppens uppgift och syfte
Ett övergripande uppdrag, i rapporten Digit@lt kulturarv, till Digisams medverkade myndigheter och institutioner är att de ska öka tillgången till digital kulturarvsinformation, En viktig förutsättning för det är att befintliga resurser används på ett mer kostnadseffektivt sätt. För att informationen ska kunna lagras, bevaras och användas på ett optimalt sätt krävs också att den digitala produktionen sker i enlighet med kvalitetssäkrade processer, att rätt format och standarder används och informationen förpackas på ett sätt som rationaliserar fortsatt hantering.

Arbetsgruppen för digital produktion ska ta fram förslag till hur digital produktion kan ske mer kostnadseffektivt med befintliga resurser samt vilka krav som bör eller måste uppfyllas vid produktionen. Ett viktigt mål är också att klarlägga fördelar och nackdelar vid små- respektive storskalig produktion.

Tidsplan
Under våren kommer gruppen att ha sju möten. Gruppen ska lämna en slutrapport i september 2015. Under arbetets gång är Rolf Källman, chef för Digisam, mottagare och ansvarar i sin tur för informationen till Digisams styrgrupp.

Arbetsgrupp
Kaisa Unander, Kungl. biblioteket
Karin Nilsson, Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet
Eva Toller, Riksarkivet
Antonio Molin, Naturhistoriska riksmuseet
Karin Glasemann, Nationalmuseum
Annika Hjerpe, Kungl. biblioteket