Posted on

b2ap3_thumbnail_dillo.jpg

Foto: Ingrid Dillo från DANS. Moa Ranung, CC:0

Den 3-4 juni var det dags för workshoppar om digitalt bevarande på Riksarkivet, där deltagare från kulturarvs- och forskningssidan möttes för kunskapsutbyte och diskussioner. Arrangörer var EU-projekten DCH-RP och EUDAT i samarbete med Riksarkivet.

Under dessa dagar hölls en rad presentationer om digitalt bevarande ur flera perspektiv. Det blev tydligt att det pågående samarbetet i EU-projekten gör att vi kommer framåt i bevarandefrågan på ett sätt som är svårt att klara på egen hand. Den kunskap och de lärdomar som kommer utav projekten kommer bland annat Digisam att ta med in i arbetet som rör en nationell infrastruktur för kulturarvsinformation, där bevarandet av kulturarvsinformationen är en viktig del.

Roadmap för digitalt bevarande
I projektet DCH-RP tar man just nu fram en roadmap för hur det digitala kulturarvet kan bevaras genom samverkande digitala infrastrukturer. I och med detta ser man närmare på hur man skulle kunna dra nytta av de infrastrukturer för forskningsinformation som finns idag. Det digitala bevarandet bör komma in tidigt i processen för att informationen ska kunna säkras för framtiden. Bevarande genom samverkande digitala infrastrukturer kan minska digitaliseringskostnaderna och samtidigt göra det möjligt att lättare koppla samman kulturarvs- och forskningsinformation, vilket i sin tur kan ge oanade möjligheter.

b2ap3_thumbnail_fresa.jpg

Foto: Antonella Fresa från DCH-RP. Sanja Halling, CC:0

I projektet DCH-RP genomförs praktiska tester med data från en mängd europeiska kulturarvsinstitutioner, för att se hur väl deras material kan bevaras i olika slags digitala infrastrukturer. Även svenska kulturarvsinstitutioner bidrar med data. Projektet EUDAT (European Data Infrastructure) arbetar med att ta fram en gemensam datainfrastruktur för forskningsdata, och de tjänster som EUDAT har tagit fram används bland annat i DCH-RP projektets praktiska tester. DCH-RP-projektets handbok publiceras i slutet av september.

b2ap3_thumbnail_mingel.jpg

Foto: Pausmingel. Moa Ranung, CC:0

Trust är en kärnfråga
Frågan om trust lyftes under workshopparna som en av kärnfrågorna när det kommer till bevarande. Både kulturarvsinstitutioner, de som tillhandahåller tekniska lösningar och allmänheten behöver ha tillit till varandra och den kulturarvsinformation som tillhandahålls. Både representanter från kulturarvsinstitutioner och från forskningssidan beskrev under workshopparna sina tankar om vilka möjligheter och utmaningar som finns på området. Frågor av detta slag blev belysta: Vad händer med de trustmodeller som finns idag om vi använder oss av digitala infrastrukturer? Hur kan vi förmedla kvalitetskrav till dem som tillhandahåller tjänsterna? Hur kan vi ta hand om det värde som adderas genom crowd sourcing? Alla var överens om att det är viktigt att vi alla delar med oss av våra misstag för att vi ska kunna lära av varandra. Det är en ny och spännande värld vi bygger upp.

Du hittar alla presentationer från workshopparna här.

Moa Ranung

Posted on

b2ap3_thumbnail_5103013282_c22a142875_z.jpg

Man standing with measuring ruler by Sumac Sorghum planted March 23, 1911. State Library and Archives of Florida. Inga kända copyrightrestriktioner.

Nu har Statskontorets utvärdering av Digisam kommit. Statskontoret presenterade utvärderingen för Kulturdepartementet idag. Enligt Statskontoret: "Statskontorets utvärdering av verksamheten vid Digisam visar att det har lett till ökad samordning och samsyn vad gäller digitaliseringsfrågor inom kulturarvssektorn och också bidrar till ett effektivare utnyttjande av statens resurser." Du kan läsa rapporten här.

b2ap3_thumbnail_6433880647_30657c93a0_z.jpg

Foto: Meteorological staff taking sea temperature in Atlas Cove, Heard Island. ANARE expedition c. 1953-57. State Library of New South Wales. Inga kända copyrightrestriktioner.

Projektet ENUMERATE, som avslutades tidigare i år, har haft som syfte att samla in data om det pågående arbetet med digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av kulturarvsinformation i Europa. ENUMERATE har varit finansierat av EU-kommissionen, men har kanske framförallt möjliggjorts genom ett omfattande frivilligt arbete av projektmedarbetare, nationella koordinatorer och alla som svarat på enkäterna.

När Nick Poole, Collections Trust, höll en presentation om resultaten av projektet vid MSEG:s (Member States Expert Group on digitisation) möte i Luxemburg i förra veckan lyfte han bland annat fram bristen på strategier för digitalisering och digitalt bevarande. Nick poängterade också att behovet av ett kunskapsunderlag för att fortsatt styra och driva digitaliseringen av kulturarvet är stort, och att det därför är glädjande att ENUMERATE kommer att leva vidare inom ramen för utvecklingen av nästa version av Europeana.

Med svar från 125 institutioner är Sverige ett av de fyra länder som haft högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

b2ap3_thumbnail_enumerate_logo.jpg

Det samlade resultaten av svaren från totalt närmare 1400 europeiska kulturarvsinstitutioner visar bland annat att:
• 92 % av de svarande är minnesinstitutioner med samlingar som ska bevaras för framtiden.
• 87 % av institutionerna har en digital kollektion.
• 36 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi.
• 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom.
• 48 % har ännu ingen lösning för långtidsbevarande som baseras på internationella standarder.
• Den genomsnittliga budgeten för en digital kollektion är €295.000.
• I genomsnitt arbetar 8 personer på heltid med aktiviteter kopplade till den digitala kollektionen, varav 3 volontärer.
• Arbetet kopplat till den digitala kollektionen finansieras genom den interna budgeten (88%).

Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Rolf Källman

b2ap3_thumbnail_hmta.png

CC: BY-NC-ND, Welcome Library

Den 23-24 juni i Stockholm kan du delta i en workshop om digitala personarkiv och digital forensics. Workshopen vänder sig till dig som är arkivarie eller tekniker på ett arkiv eller bibliotek, eller som arbetar med arkiv i någon form. Arrangörer är Göteborg och Umeå universitetsbibliotek, i samarbete med Kungliga biblioteket och Riksarkivet.

Syftet med workshopen är att du ska få ökade kunskaper om hur digitalt födda arkivresurser bör hanteras. Under workshopen kommer BitCurator, som är en plattform med fria verktyg, att presenteras. Som deltagare kommer du också att få arbeta praktiskt med egna samlingar och använda verktygen i BitCurator.

Läs mer om workshopen och hur du anmäler dig här. Att delta är kostnadsfritt. Sista anmälningsdatum är 15 juni.

Digisam deltar i