Posted on

b2ap3_thumbnail_LIDO_logo_main_240x153_bg-white_01.png

Vill du lära dig mer om LIDO som är en tillämpning av CIDOC CRM och ett utbytesformat som rekommenderas av ICOM?

Inom ramen för EU-projektet ATHENAPlus kommer Digisam, Nationalmuseum och Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska museet att organisera en heldags workshop i Stockholm den 21 maj. Alla som är intresserade är varmt välkomna för att under förmiddagen få en introduktion i LIDO av Regine Stein från Bildarchiv Foto Marburg och Gordon McKenna från Collections Trust. Under eftermiddagen kommer det finnas möjlighet att prova på och att lära sig mappa metadata i LIDO genom den webbaserade plattformen MINT tillsammans med Nikos Simou från Atens tekniska universitet.

Mötet i Stockholm har arrangerats med kort varsel. För att ordna med lokaler etc. behöver vi så fort som möjligt veta om Du har möjlighet att delta.

Svara till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast den 5 maj kl. 12.00.

Vi återkommer med information om tid och plats.

LIDO är en tillämpning av CIDOC CRM och ett utbytesformat som används vid aggregering i samband med de flesta EU-projekt där leveranser av metadata till Europeana ingår. Oavsett vilken standard som finns i museernas databaser/system kan metadata oftast aggregeras i LIDO på ett sätt som medför att en hög andel av informationen från det ursprungliga formatet kan bibehållas.

MINT är en webbaserad plattform som har utformats och utvecklats för att underlätta aggregering av metadata från europeiska institutioner. I bl.a. Linked Heritage, Carare, Europeana Fashion, Partage Plus, Athena Plus, har metadata aggregerats till Europeana genom MINT. Med MINT kan man i en och samma webbmiljö ladda upp, mappa, validera och leverera metadata som därifrån kan skördas direkt av Europeana. Under tiden som Athena Plus löper har du möjlighet att via MINT publicera data och bilder i Europeana.

LIDO och MINT utvecklades inom ramen för det tidigare projektet ATHENA och är en standard som rekommenderas av ICOM och UNESCO.

Sanja Halling

Posted on

 b2ap3_thumbnail_4012382360_80227b6528_z.jpgBurrough Audubon Society Members. US National archives. Inga kända copyright-restriktioner.

Målet för ”Digit@lt Kulturarv”, den av regeringen beslutade nationella strategin för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation under perioden 2012–2015, är att ”kulturella verksamheter, samlingar och arkiv i ökad utsträckning ska bevaras digitalt och tillgängliggöras elektroniskt för allmänheten.”

I strategin gavs ett uppdrag till de totalt 23 ”statliga institutioner som samlar, bevarar och tillgängliggör kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation” att senast 2015 ha utarbetat planer för arbetet med digitalisering och tillgänglighet. Ett viktigt led i Digisams arbete är att på olika sätt stödja myndigheterna och institutionerna i detta arbete. Processen presenteras mer utförligt här.

I rapporten ”Digitalisering av kulturarvet - nuläge och vägvalsfrågor: Sammanfattning och analys från arbetet med digitaliseringsplaner vid de statliga kulturarvsmyndigheterna och institutionerna” presenteras en sammanställning och analys av de underlag som kommit in till Digisam från myndigheterna och institutionerna. I rapporten utpekas också några centrala utvecklingsområden och tänkbara vägar framåt i form av ett antal öppna vägvalsfrågor. Separat finns också en ”Checklista för prioritering av material till digitalisering". Vi hoppas att rapporten med bilagor kan fungera som vägledande stöd för det fortsatta arbetet med planer vid myndigheterna och institutionerna. Vår förhoppning är också att andra kulturarvsinstitutioner som inte är direkt berörda av regeringsuppdaget kan ha nytta av rapporten vid planering av digitaliseringsinsatser.

Under året ser vi fram emot att ta del av de färdiga planer som lämnas in till regeringen. Vi kommer att kontinuerligt göra dem tillgängliga via Digisams webb.

Synpunkter, förslag, invändningar och diskussion är alltid välkommet – här nedan direkt på bloggen, alternativt i mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Johanna Berg

Tagged in: planer prioritering

b2ap3_thumbnail_athenatmp.jpg

TMP, Thesaurus Management Platform, är en nyligen släppt webbplattform som tillhandahåller en samverkansyta för kulturarvsinstitutionerna och andra aktörer där möjligheter finns att publicera, redigera och ta del av andras auktoritetslistor, tesaurier, med mera.

TMP utvecklades inom ramen för två europeiska projekt tillägnade det digitala kulturarvet. Den första versionen utvecklades i Linked Heritage-projektet och utvecklingen av den andra versionen pågår i AthenaPlus-projektet där webbplattformen nu har öppnats för användning.

Plattformen kan hantera flerspråkiga terminologier vilket underlättar sammanlänkningar. Det är även möjligt att uppge hierarkiska relationer.

Mer om TMP kan du läsa om på AthenaPlus blogg.

Sanja Halling

Posted on

b2ap3_thumbnail_Checking_the_List.jpg
Checking the list. 1878. Public domain

En kulturinstitution som vill nå ut brett med sina resurser gör klokt i att möta potentiella användare där de befinner sig. Därför har Digisam tillsammans med Wikimedia Sverige utarbetat en checklista som är tänkt att göra det enklare för den som vill ladda upp material till Wikimedia Commons, så att det kan komma till mer, snabbare och bättre nytta.

Frågor, synpunkter och tillägg är som vanligt välkomna - till mig på adress Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller direkt på bloggen som kommentarer.

Och du som kanske missat att vi tidigare har tagit fram en checklista även för prioritering av kulturarvsmaterial för digitalisering, du kan hämta den här.

Johanna Berg

 

 

Digisam deltar i

EuropeanaRICHESDCH-RPEuropeana InsideATHENA Plus