Posted on

b2ap3_thumbnail_hacknrm.jpg

Foto: J. Berg. CC 0.

I slutet på september samlades folk från olika nordiska kulturarvsinstitutioner för ett två-dagars nordLOD-möte på Naturhistoriska Riksmuseet i Stockholm. Nätverket nordLOD - uttytt Nordisk Länkad Öppen Data eller Nordic Linked Open Data  – startade våren 2013 med en konferens i Malmö. Sedan gick stafettpinnen vidare till Norge år 2014 och konferensen "Å sikte mot stjernene" på Gardemoen i Oslo. Nätverket syftar till ett utbyte av kunskaper, erfarenheter och uppdateringar om pågående projekt etc i de nordiska länderna, samt att titta på möjligheterna att länka samman nordiska dataset.

Dagarna i Stockholm hade ingen fast agenda utan deltagarna bestämde på plats vad mötet skulle handla om. Efter en inledande runda där de som ville fick presentera sina dataset och verktyg så bildades mindre samtalsgrupper utifrån de närvarandes intressen. T ex så bildades två grupper kring Wikidata respektive KulturNav för att bland annat diskutera hur dessa skulle kunna fungera som gemensamma resurser för kulturinstitutionerna.  Andra ämnen som det pratades om var internationella gränsöverskridanden, geodata, och hur man bäst missionerar för LOD på sin institution.

En grupp diskuterade planerna på ett NordHack 2016. Sessionen inleddes med korta dragningar om hur de tre senaste nordiska hackathonen gått till: Jacob Wang, Nationalmuseet, var med på Skype och presenterade Hack4DK, Sidsel Hindal, Kultur- og Naturreise, berättade om Hack4NO och Susanna Ånäs, WMFI, talade om Hack4FI. Sedan vidtog en fri diskussion som sökte besvara frågorna när, var, hur och vem? Ett förslag var att inte bara engagera datakunniga personer till hacket utan även t ex forskare och konstnärligt verksamma. Fysiskt sett skulle eventet kunna hända enbart online, eller mer traditionellt att alla samlas på ett ställe, eller att det kan göras som en form av stafett - land för land - med en uppsamling på slutet. Många förslag var uppe och vändes. Vi hoppas vi kan återkomma snart med mer konkreta planer och den som är intresserad av att bidra/delta är välkommen att höra av sig!

Fler bloggposter om nordLOD-träffen finns att läsa här:  Sarah McSeveny-Åril (Kultur- och Naturreise)  och Jessica Parland von Essen (Open Science and Research Initiative)

Susanne Danelius

Posted on

standard

Standard Measures. Foto: Neil Cummings. CC BY-SA

Projektet ENUMERATE har som mål att samla in data om digitalisering, digitalt bevarande och digitalt tillgängliggörande av vårt gemensamma kulturarv. ENUMERATE är en del av Europeana v3.0-projektet. Projektet har nu publicerat den senaste rapporten (Core Survey 3) om det pågående arbetet vid kulturarvsinstitutionerna i Europa.
 
Ca 1000 institutioner från 31 länder deltog i enkäten och med svar från 134 institutioner är Sverige det land som haft näst högst svarsfrekvens. Ett stort tack till alla er som tagit er tid att svara på frågorna i enkäten!

Det samlade resultaten av svaren visar bland annat att:

 • Vid de flesta institutionerna finns det en blandning av olika kulturavsmaterial.
 • Den vanligaste objekttypen är textbaserade material (83%) och tvådimensionella material (81%). 3D-material uppgår till 46%.

Digitalisering

 • 41 % av institutionerna har en dokumenterad digitaliseringsstrategi, (jämfört med 36% i den förra rapporten från 2014).I genomsnitt har 23% av kulturarvssamlingarna återgetts digitalt (17% i förra rapporten)

Digitalt bevarande

 • 26 % av institutionerna har en dokumenterad strategi för digitalt bevarande som ledningen står bakom (oförändrat sedan den tidigare rapporten).
 • 47 %  har ännu ingen lösning för ett långtidsbevarande som baseras på internationella standarder (jämfört med 48 % i förra rapporten).

Digitalt tillgängliggörande

 • 45% av institutionernas beskrivande metadata finns online.
 • 32% av de samlingar som överförts till digitala format eller skapats digitalt finns tillgängliga för användning online.
 • Akademisk forskning anges som det viktigaste skälet till
  att skapa digital tillgång till samlingarna, följt av pedagogisk användning av materialet.
 • 52% av samtliga institutioner mäter användningen av digitala samlingar (jämfört med 48 % i förra rapporten).
 • 91% av institutioner använder webbstatistik (samma som i förra rapport)
 • 38% använder statistik för att mäta engagemanget på sociala medier (mot 32% i förra rapporten)
 • För att ge åtkomst till de digitala objekt som är tillgängliga online används institutionens hemsida av 55%
 • Kanaler där man förväntar sig en ökad användning under de kommande två åren är Europeana (+ 7%), nationella aggregatorer (+ 6%) och institutionella API:er (+ 6%).


Den fullständiga rapporten, som är den tredje i raden av projektets rapporter om digitalisering i Europa, kan du läsa här.

Sanja Halling

Posted on

b2ap3_thumbnail_640px-Europa_map_1930_svatlas.jpg

Europa-karta. Ur 'Svensk Världsatlas' 1930. CC-0.

Vi har tidigare publicerat ett utkast till en checklista för deltagande i EU-projekt. Checklistan togs fram av Digisam i samråd med nätverket för deltagande i EU-projekt och innehåller råd och tips kring vad man kan tänka på innan ett projekt startar, under projektets gång och efter projektet är över.

Checklistan har nu redigerats klart och finns publicerad här. Stort tack till alla er som har skickat oss synpunkter och kommentarer!

Sanja Halling

Tagged in: checklista

PRV
PRV på Valhallavägen i Stockholm. Foto: Holger Ellgaard. CC BY-SA.

I början av hösten publicerade vi en gästblogg skriven av Cathrin Pettersson på Svenska Filminsitutet. Detta efter hennes besök på OHIM i Alicante i juli och utbildning om deras databas för herrelösa verk.

Bestämmelserna om herrelösa verk hittar man i upphovsrättslagen. Sedan den 29 oktober 2014 finns det en särskild inskränkning i upphovspersonens ensamrätt som gäller för herrelösa skrifter, film och ljudupptagningar. Läs mer om bestämmelserna här.

Den 16 september i år följde Patent- och Registreringsverket (PRV) upp sommarens utbildning med ett nytt möte med inbjudna kulturarvsinstitutioner. Ett inledande möte om herrelösa verk arrangerade PRV redan i december förra året. På detta andra möte med PRV diskuterades hur informationen om herrelösa verk bör se ut på PRVs hemsida. Även frågan om vilka krav som ställs på det som i lagen kallas för ”omsorgsfull efterforskning” togs upp och stämdes av med de möjligheter som kulturarvsinstitutionerna har att uppfylla dessa. Det konstaterades att någon registrering av svenska herrelösa verk ännu inte skett. Det förklarades främst med att registreringsförfarandet först nu fungerar tillfredsställande. För att kulturarvsinstitutionerna ska komma igång med registreringen kommer PRV att anordna en utbildningsdag i början av 2016.

En ytterligare fråga som diskuterades på mötet var hur avtalslicensmodellen och inskränkningen om herrelösa verk fungerar i praktiken. Av PRV fick vi veta att den brittiska patent- och upphovsrättsmyndigheten IPO erbjuder sina kulturarvsinstitutioner en sjuårig avtalslicensliknande licensering. I den licensen står IPO för ansvaret inför de upphovspersoner eller rättighetshavare till registrerade herrelösa verk som eventuellt ger sig till känna. Någon motsvarande tjänst kommer svenska PRV inte att kunna erbjuda. I sammanhanget nämndes att det däremot kan finnas behov från kulturarvsinstitutionerna att kunna lagra dokumentationen av en efterforskning hos PRV.

Catharina Ekdahl

Tagged in: juridik upphovsrätt

Digisam deltar i

EuropeanaDCH-RPSwe-CLARINRICHESATHENA Plus